Seminar 'Izvrsno poslovno komuniciranje'

Kategorija: Tečajevi

Opis

U ovom interaktivnom seminaru će se izmjenjivati kraći intervali definiranja osnovnih komponenti komunikacijskog procesa, neverbalne komunikacije i aktivnog slušanja, a okosnicu seminara će predstavljati praktične vježbe temeljene na karticama govornih situacija. Osnovna mu je svrha trenutno stavljanje u praksu svih segmenata uspješnog komunikacijskog procesa.

Seminar je namijenjen onima koji žele unaprijediti vještine socijalne interakcije i postići efikasnost u komunikaciji. Kratki opis strukture i osnovnih komponenti komunikacijskog procesa obogaćen je velikim brojem primjera iz poslovne prakse i svakodnevne komunikacije. Kontrolom izrečenog i uvažavanjem individualnih karakteristika svojih ljudi manageri osiguravaju zadovoljavajući protok informacija unutar organizacije. Vještina komunikacije je podložna unaprjeđenju, a uspješnu od neuspješne komunikacije dijeli 11 pretpostavki uspješne komunikacije.

Sadržaj seminara:
• Komunikacijski proces i njegove komponente
• Vrste komunikacije
• 11 osnovnih pretpostavki uspješne komunikacije
• Neverbalna komunikacija i vizualno zapažanje
• Aktivno slušanje
• Ja poruke
• Praktični primjeri komunikacijskih vježbi – kartice govornih situacija
• Empatija (da sam ja ti) – uživljavanje u osjećaje i stanje drugog
• Rekapitulacija temeljnih elemenata komunikacijskog procesa

Cilj seminara je naglasiti ulogu zapažanja kao preduvjeta uspješne komunikacije i naučiti prepoznati i tumačiti znakove neverbalne komunikacije kako bi se ostvarila uspješna komunikacija. Polaznik će na primjerima vježbati tehnike aktivnog slušanja, JA-poruke i paraftaziranje, kao i naučiti razlikovati govor prihvaćanja od govora odbijanja (optužbe, napada, agresije). Metode korištenja asertivnosti – poštujem tebe, a zauzimam se za sebe, bit će potkrijepljene govornim karticama.


Ciljna skupina polaznika:
Svi koji žele unaprijediti vještine socijalne interakcije i postići efikasnost u komunikaciji: strateški management, direktori poduzeća, poduzetnici, obrtnici, voditelji ljudskih potencijala, voditelji timova, voditelji projekata, manageri ključnih kupaca, voditelji prodaje i voditelji marketinga.

Predavač:
dr.sc. Jasminka Samardžija

Brzi upit