Financijska Akademija

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 80 sat(i)
EduCentar cijena: Od 10.900 kn + PDV
Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

U tijeku je upis nove generacije polaznika.

Upravljanje financijama predstavlja temeljni i najvažniji dio poslovanja svake tvrtke i institucije. Bez odgovornog, učinkovitog i profesionalnog upravljanja financijama tvrtke se mogu lako naći u složenim problemima. Stoga smo, uz pomoć vodećih hrvatskih financijskih managera i konzultanata, kreirali napredan edukacijski program koji pokriva sva najvažnija područja financija; od planiranja, korporativnih financija, kontrolinga, do poznavanja računovodstva i poreza, a koji će sadašnjim i budućim financijskim stručnjacima pružiti sveobuhvatna financijska znanja i nadogradnju njihovih postojećih znanja i poslovnog iskustva.

Financijska Akademija sastoji se od 8 redovnih modula, ukupnog trajanja 80 nastavnih sati te 3 izborna modula, u trajanju dodatna 32 nastavna sata.

Trajanje programa: 23. veljače - 8. rujna 2017.
U tijeku je upis nove generacije polaznika.
Mjesto održavanja predavanja i radionica: FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 – Green Gold

Pregled programa po modulima:

MODUL 1:
Analiza financijskih izvještaja (23. i 24. veljače 2017.)
1. Svrha i cilj financijske analize poslovanja poduzeća

2. Fundamentalna analiza – analiza financijskih izvještaja
I. Financijski izvještaji
II. Analitičke tehnike
a) Apsolutne i postotne promjene
b) Horizontalna analiza
c) Vertikalna analiza
d) Analiza korištenjem pokazatelja
- Pokazatelji profitabilnosti
- Pokazatelji likvidnosti
- Pokazatelji zaduženosti
- Pokazatelji aktivnosti
III. DuPont sistem analize poslovanja poduzeća
IV. Altmanova Z – score metoda ocjenjivanja uspješnosti poslovanja poduzeća
3. Računovodstvene manipulacije u financijskim izvještajima
4. Analiza šireg okruženja poduzeća kao i analiza industrijske grane
5. Vrednovanje poduzeća

I. Pojam ‘korporativnih financija’
II. Čiji novac poduzeća troše?
III. Različite metode vrednovanja (prema imovini, prema profitu, prema novčanim tijekovima…)
IV. Financijsko planiranje i DCF metoda
V. Korištenje diskontiranih novčanih tijekova prilikom procjene vrijednosti i isplativosti projekata
a) Vremenska vrijednost novca
b) NPV (neto sadašnja vrijednost)
c) IRR (interna stopa povrata)

Sadržaj radionice:
Razrada financijskih izvještaja:
Analiziranje poduzeća primjenom osnovnih analitičkih tehnika
-Vertikalna i horizontalna analiza
-Analiza uz pomoć financijskih pokazatelja
Izračun amortizacije
Otklanjanje utjecaja različitih računovodstvenih politika
Utvrđivanje vrijednosti poduzeća
-DDM metoda
-DCF metoda
Predavači: mr.sc. Kristian Korunić, Slaven Bošnjak, CFA

MODUL 2:
Financijsko planiranje i upravljanje s likvidnošću (24. ožujka 2017.)
Pojam likvidnosti, pokazatelji kojima se očitavanjem podataka iz temeljnih financijskih izvještaja mjeri likvidnost, financijska snaga i bonitet.
Kako se izrađuje izvještaj o novčanom tijeku indirektnom metodom korištenjem podataka iz bilance stanja i računa dobiti i gubitka? Kako se analiziraju informacije iz višegodišnjih izvješća i ocjenjuje kvaliteta novčanog tijeka?
Financijsko planiranje, planiranje ulaganja i izvora sredstava
Planiranje troškova i ulaganja te mjerenje očekivane financijske uspješnosti ulaganja
Izrada financijskog plana (budžeta) – račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, novčani tok
Kako se planira i provodi financijsko restrukturiranje?
Upravljanje novčanim tokom (novčani proračun, slobodan novčani tok, izračun novčanog jaza)
Modeli i alati prevencije i zaštite naplativosti potraživanja (segmentacija, upravljanje portfeljem postojećih i potencijalnih kupaca, kolaterali)
Predavač: Nikola Nikšić

MODUL 3:
Kako prepoznati i razumjeti računovodstvene manipulacije (7. travnja 2017.)
Računovodstvene manipulacije i kreativno računovodstvo – pojam, sličnosti i razlike
Trokut prijevare
Pravna regulativa – Sarbanes-Oxley Act
Tehnike manipulacije
I. Manipulacije sa zaradama (earnings manipulation)
a) Manipulacije prihodima
1. Prerano priznavanje prihod
2. Priznavanje lažnog prihoda
3. Prebacivanje prihoda u buduće razdoblje
b) Manipulacije troškovima
1. Prebacivanje tekućih troškova u buduće razdoblje
2. Rezervacije…
II. Manipulacije s novčanim tokom
III. Manipulacije s ključnim pokazateljima poslovan
a) Prilagođavanje pokazatelja poslovanja
b) Upravljanje pokazateljma poslovanja
„Red flags“ ili znaci upozorenja potencijalne prijevare
Računovodstveni skandali
Implikacije računovodstvenih manipulacija
Predavač: Slaven Bošnjak, CFA

MODUL 4:
Financiranje poslovanja (27. travnja 2017.)

Pojam i vrsta financiranja
Kratkoročno financiranje (vremenska razgraničenja, trgovački krediti, osigurani i neosigurani kratkoročni krediti)
Dugoročno financiranje (obveznici, krediti uz obročne otplate, leasing)
Izvori financiranja (bankarski krediti, jamstva države, neformalni investitori, rizični ili venture kapital, …..)
Instrumenti osiguranja kredita i drugih oblika financiranja iz tuđih izvora
Izrada strategije (plana) financiranja (analiza potreba i rizika – odabir i strukturiranje izvora)
Postupak realizacije bankarskog kredita
Praktični dio sastoji se od vježbi koje se provode u obliku rada u timovima te prezentaciji i usporedbi uradaka.
Predavač: Nikola Nikšić

MODUL 5:
Izrada investicijske studije/planiranje i ocjena isplativosti investicije (18. i 19. svibnja 2017.)
1. Osnove investicijskog planiranja
2. Planiranje investicijskog projekta

a. Analiza okruženja
I) PEST analiza
b. Analiza tržišta
I)   Analiza nabave
II)  Analiza prodaje
III) Analiza konkurencije
IV) SWOT analiza
c. Tehničko-tehnološka analiza
d. Ekonomsko-financijska analiza
3. Ocjena investicijskog projekta
a. Tržišna ocjena
I)  Statična ocjena projekta (financijski pokazatelji)
II) Dinamična ocjena projekta
(1)     Ekonomski tok projekta
(2)     Razdoblje povrata investicijskog ulaganja
(3)     Neto sadašnja vrijednost (NPV)
(4)     Relativna neto sadašnja vrijednost (RNPV)
(5)     Interna stopa profitabilnosti (IRR)
b. Ocjena neizvjesnosti
I)    Analiza praga rentabilnosti
II)  Analiza osjetljivosti
III) Analiza vjerojatnosti
c. Zbrojna i usporedna ocjena
d. Društveno-ekonomska ocjena
4. Prikaz stvarnih investicijskih projekata

Sadržaj radionice:
Polaznici će samostalno na temelju zadanog investicijskog projekta izraditi financijsku analizu u MS EXCEL-u kroz sljedeće grupe zadataka:
1. Formiranje ukupnog prihoda
2. Investiranje u osnovna sredstva
3. Poslovni rashodi
4. Investicije u obrtna sredstva
5. Izvori investiranja i obveze
6. Račun dobiti i gubitka
7. Financijski tok projekta
8. Bilanca
9. Financijski pokazatelji
10. Ekonomski tok
11. Tržišne ocjene
a) Razdoblje povrata projekta
b) Neto sadašnja vrijednost
c) Relativna neto sadašnja vrijednost
d) Interna stopa profitabilnosti
12. Analiza praga rentabilnosti
13. Analiza osjetljivosti
Predavač: mr.sc. Kristian Korunić

MODUL 6:
Kontroling – izvor ključnih financijskih informacija za uspješno odlučivanje (14. lipnja 2017.)
Financijsko izvještavanje iz perspektive kontrolinga
Pokazatelji financijske analize (financijska sigurnost, financijska poluga, neto radni kapital, likvidnost, rentabilnost, aktivnost)
Uspoređivanje financijskih izvještaja i analiza konkurencije
ZAV, Bex i Altmanov model za procjenu sigurnosti i uspješnosti poslovanja
Najvažniji problemi mjerenja profitabilnosti – omjeri, razmjeri i trendovi
Kako ispravno detektirati nelikvidnost i kako upravljati likvidnošću – kontrolerski pogled
Pitanja koje članovi Nadzornih odbora moraju postaviti Upravi
Predavačica: mr.sc. Jasmina Očko

MODUL 7:
Kontroling u funkciji poslovne uspješnosti (29. lipnja 2017.)

1. Zašto poduzeće treba promatrati holistički – kroz veliku sliku
2. Što manageri mogu i moraju očekivati od kontrolinga
3. Kako organizirati računovodstvo da bi kontroling mogao ispuniti svoju zadaću
4. Ostali izvori podataka važni za kontroling
5. Alati kontrolinga – analize osjetljivosti (simulacijski modeli):
- kako promjene u strukturi troškova utječu na rezultat
- kako nabavna vrijednost, prodajna cijena ili prodana količina utječu na rezultat
- kako uz pomoć kontrolerskih alata analizirati tržište, kupce, proizvode…
6. Break Even Point:
- izračun točke pokrića, alat za kvalitetno praćenje različitih poslovnih aktivnosti (simulacijski model)
7. Kako koristiti BCG matricu u kontrolingu (simulacijski model)
8. Upravljanje centrima odgovornosti:
- kako organizirati centre odgovornosti da bi se kvalitetno mjerila uspješnost (case study)
9. Što su to ‘tvrda ekonomska znanja’ i zašto bez njih nema kvalitetnog upravljanja
10. Najčešće upravljačke pogreške iz prakse:
- kako kriva mjerenja dovode do pogrešnih podataka, a pogrešni podatci do loših informacija (case study)
Predavačica: mr.sc. Jasmina Očko

MODUL 8:
Upravljanje troškovima i ulaganjima (8. rujna 2017.)
Pravne i stručne osnove troškovnog računovodstva (pozicija troškova i rashoda u bruto bilancama primjenom dvojnog računovodstva, iskazivanje u računu dobiti i gubitka, obračunu poreza na dobit)
Kako upravljati troškovima u turbulentnom poslovnom okruženju? Što se postiže tim postupcima?
Odnos između troškova i ulaganja
Odnos između kontrole i snižavanja troškova
Temeljne podjele troškova (prirodne vrste, fiksni i varijabilni…)
Specifični nefinancijski troškovi (amortizacija, vrijednosna usklađenja, rezerviranja)
Proces upravljanja troškovima i analitičke tehnike kontrole troškova i identifikacija prigoda za njihovo snižavanje
Dodjeljivanje troškova poslovnim funkcijama, profitnim i troškovnim centrima, ljudima, proizvodima i uslugama
Povezivanje troškova i aktivnosti (ABC, Activity Based Costing)
Alternativni pristupi u upravljanju troškovima
Metode racionalizacije troškovaUtvrđivanje troškova po segmentima djelatnosti
Utvrđivanje troškova u cijelom životnom vijeku proizvoda i usluge (BCG matrica)
Utvrđivanje troškova kvalitete
Utvrđivanje troškova konkurenata
Utvrđivanje troškova po kupcima
Analiza odgovornosti za troškove
Benchmarking, usporedba s najboljim praksama (interno i eksterno)
Planiranje (budžetiranje) troškova
Planiranje (CAPEX) i vrednovanje investicijskih odluka
Povezivanje troškova plaća i nagrađivanja sa strategijom, strateškim ciljevima i politikama.
Kalkuliranje cijena (načela, vrste, metode, analiza točke pokrića, izrada kalkulacije)
Predavač: Nikola Nikšić

MODUL 9 – IZBORNI:
Procjena vrijednosti poduzeća

Procjena vrijednosti poduzeća koristi se za potrebe investiranja, spajanja (M&A) ili kao dio internih mjera financijske kontrole. Posebno se naglašava korištenje prilikom izdavanja novih dionica, akvizicija novih kompanija ili redukcije poslovnih operacija kompanije. Polaznici će upoznati osnovne i napredne postavke procesa valuacije i modeliranja. Cilj seminara je i prikazati kako je procjena vrijednosti dinamična disciplina, snažno povezana s ekonomskom stvarnošću unutar koje kompanija djeluje te kako se mijenja vrijednost kompanije s promjenom uvjeta poslovanja. Uz konvencionalne tehnike valuacije, seminar pruža uvid i u alternativna rješenja, ovisno o okolnostima unutar kojih se kompanija nalazi.

Predavač: Slaven Bošnjak, CFA
Više o seminaru i radionici možete pogledati ovdje.

MODUL 10 – IZBORNI:
Strateško i operativno planiranje

Polaznici će se upoznati s aktivnostima u postupku planiranja: analitičkim tehnikama eksternog i internog okruženja, postupkom provjere i definiranja strateških namjera i odabira strategije, značajkama i sastavnicama operativnih planova, postupcima pri odabiru ciljeva, mjera i metrika, njihovim kvantificiranjem, te kako učiti (individualno i organizacijski) i motivirati uz pomoć planova. Također će saznati kako predviđati, organizirati, odabrati i pozicionirati ljude, definirati ključne inicijative i aktivnosti, planirati materijalne i nematerijalne resurse, te pokretače pretvoriti u brojke i postotke, odnosno izraditi financijski plan (budžet).

Predavač: Nikola Nikšić
Više o seminaru i radionici možete pogledati ovdje.

MODUL 11 – IZBORNI:
Upravljanje financijskim rizicima
Nelikvidnost je zadnji stadij poslovne krize. Jedan od najčešćih početaka je pad prihoda, što zbog postojanja fiksnih troškova dovodi do smanjivanja ekonomičnosti. U većini naših poduzeća prihodi su apsolutni imperativ i mjerna jedinica za uspjeh. Svi cijevi usmjereni su prema rastu prihoda, svi uspjesi mjere se rastom prihoda. U suštini, nema ništa loše u tome, osim ako ne zavlada (pogrešno) mišljenje da su prihodi sami po sebi sveti gral koji imaju čudotvornu moć zaštite od svih zala.
Pokazati da se poduzećem može upravljati na način da resursi budu znatno kvalitetnije korišteni, te na pravi način utrošeni. Sve to zahtijeva promjene u načinu razmišljanja managera. Neke stare navike moraju se mijenjati, a neki opći obrasci, po kojima smo mjerili uspjeh, sada više ne mogu vrijediti. Sve teme bit će obrađene kroz konkretne primjere iz prakse, uz mogućnost interaktivnog sudjelovanja polaznika u raspravi.

Predavač: Nikola Nikšić
Više o seminaru i radionici možete pogledati ovdje.

Napomena: Svi moduli mogu se pojedinačno slušati kao zasebni seminari i navedeni su u Najavi seminara.

Voditelj programa: mr.sc. Kristian Korunić

Medijski pokrovitelj programa je BIZdirekt.

Ciljna skupina polaznika:
Poduzetnici, djelatnici u računovodstvu i financijskim odjelima, bankari, portfolio manageri, brokeri, investicijski i financijski analitičari, investicijski savjetnici, individualni i portfolio investitori, risk manageri i analitičari.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku programa svi polaznici će dobiti uvjerenje Ovlaštenog Financijskog Managera (CFO) i biti osposobljeni za napredno upravljenje financijama i donošenje najzahtjevnijih poslovnih odluka.

Kotizacija:
Redovita cijena programa iznosi 12.000,00 kn + PDV.
Promotivna cijena za uplate do 2. veljače iznosi 10.900,00 + PDV.

Prijavite se do 31.01.2017. i ostvarite DODATAN POPUST OD 15% na sve Mirakul Akademije!

Cijena izbornog modula 9. iznosi 1.990,00 kn + PDV, a izbornih modula 10. i 11. iznosi 1.390,00 kn + PDV po modulu.
Svi redovni polaznici Financijske Akademije ostvaruju pravo na popust 30% za izborne module.

Module je moguće polaziti i pojedinačno.
Moguće je i plaćanje na 3 rate po 4.200,00 kn + PDV  ili 6 rata po 2.200,00 kn + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa.

Pošalji upit za program