Kemija - pripreme za državnu maturu

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 36 sat(i)
EduCentar cijena: Na upit

Naziv: Sveučilište Algebra

Kategorija: Tečajevi Kategorija: On-line edukacija

Opis

O NASTAVI

Kemija je znanost koja se bavi opažanjem promjena i njihovim objašnjenjem. Zato ćemo se na pripremama baviti interakcijom s tim promjenama. Sistematizirat ćemo i ponoviti ukupno gradivo te ciljano rješavati zadatke s proteklih ispita državne mature. Velik broj tema ćemo obraditi uz prave pokuse, da što bolje shvatiš i usvojiš nastavnu cjelinu. Pripreme iz kemije su usklađene s aktualnim ispitnim katalogom, a naglasak je stavljen na pitanja koja su maturantima najčešće predstavljala problem. Tijekom pohađanja priprema nekoliko ćemo puta ispitati tvoje znanje pitanjima formuliranima poput onih u ispitu državne mature pa ćeš kroz nastavu lako pratiti svoj napredak.

Sadržaj programa priprema:

Tvari, agregacijska stanja i fizikalna svojstva tvari, otopine i topljivost tvari

 • temeljna fizikalna svojstva uzoraka tvari (agregacijsko stanje, tvrdoća, magnetičnost, vrelište, talište, gustoća, optička aktivnost)
 • fizikalna i kemijska svojstva tvari
 • fizikalna svojstva ionskih tvari
 • elementarne tvari, kemijski spojevi, homogene i heterogene smjese
 • fizikalne postupci odvajanja tvari iz smjesa: taloženje, prekristalizacija, sedimentacija, dekantacija, filtracija, destilacija, sublimacija, ekstrakcija i kromatografija
 • topljivost tvari i utjecaj temperature na topljivost tvari
 • procesi koji se zbivaju tijekom otapanja tvari
 • nezasićene, zasićene i prezasićene otopine
 • disperzni sustavi
 • koloidni sustavi
 • koligativna svojstva: promjena tlaka pare, sniženje ledišta, povišenje vrelišta i osmotski tlak
 • tipovi kristalnih struktura i jedinične ćelije

Građa atoma, kemijske veze, građa molekula i periodni sustav kemijskih elemenata

 • građa atoma i odnosi između električki neutralnih i nabijenih atomskih ili molekulskih vrsta
 • protonski (atomski), neutronski i nukleonski (maseni) broj
 • nuklid, izotop, izobar i kemijski element
 • elektronska struktura i veličina atomske vrste
 • položaj kemijskoga elementa u periodnome sustavu elemenata
 • elektronska konfiguracija atoma i iona kemijskih elemenata
 • izoelektronske vrste
 • energija ionizacije, elektronski afinitet i elektronegativnost
 • kemijske veze: ionska, kovalentna i metalna
 • međumolekulske interakcije
 • Lewisova simbolika i prikazivanje Lewisove simbolike atomskih vrsta, strukturnih formula anorganskih i organskih molekula i iona
 • prostorna građa molekula (VSEPR)
 • strukturni izomeri, stereoizomeri, geometrijski izomeri, optičkih izomeri, diastereoizomeri i enantiomeri
 • asimetrično supstituirani ugljikov atom i apsolutna konfiguracija
 • ugljikovodici, alkoholi, aldehidi, ketoni, eteri, karboksilne kiseline i njihovi derivati i amini
 • biološki važne molekule:šećeri, masti, aminokiseline i proteini
 • peptidna veza

Kemijska simbolika, stehiometrija i problemski zadatci

 • kemijski naziv tvari i kemijska formula
 • molekule i formulske jedinke
 • kemijski sastav smjese tvari
 • relativna atomska masa i relativna molekulska masa, brojnost, množina tvari, mol, Avogadrova konstanta i molarna masa tvari
 • broj atoma ili formulskih jedinki spoja koji pripada određenomu tipu jedinične ćelije
 • mjerne jedinica, pretvaranje mjernih jedinica i precizni račun
 • iščitavanje podatka iz grafičkoga prikaza
 • gustoća, volumen i masa uzorka
 • razrjeđivanje otopina i priprava otopina određenoga sastava
 • računanje molarne mase tvari iz koligativnih svojstava
 • račun promjene ledišta i vrelišta
 • jednadžba stanja idealnoga plina
 • Faradayevi zakoni elektrolize
 • pH-vrijednost i pOH-vrijednost tekućina
 • konstanta ravnoteže i ravnotežne koncentracije reaktanata i produkata u reakcijskoj smjesi

Vrste kemijskih reakcija, jednadžbe kemijskih reakcija anorganskih i organskih tvari, energijski učinci kemijskih reakcija

 • kemijska reakcija: kvalitativno i kvantitativno značenje jednadžbe kemijske reakcije
 • pravilno pisanje jednadžbi kemijskih reakcija
 • mjerodavni reaktant, suvišak reaktanta i iskorištenje kemijske reakcije
 • kemijska sinteza, kemijska analiza, piroliza, oksidacija, fotoliza, elektroliza, adicija, supstitucija, eliminacija
 • sintetske i karakteristične kemijske reakcije ugljikovodika, alkohola, aldehida, ketona, karboksilnih kiselina i amina
 • dokazne reakcije za katione i anione pojedinih analitičkih skupina
 • energijske promjene tijekom promjene agregacijskoga stanja ili tijekom kemijske reakcije
 • egzotermne i endotermne promjene
 • dijagram termokemijskih promjena
 • reakcijska entalpija i Hessov zakon

Brzina kemijske reakcije i ravnoteža

 • brzina kemijske reakcije i utjecaj na brzinu kemijske reakcije
 • kataliza, katalizator i inhibitor
 • enzimi
 • ravnotežno stanja kemijskoga sustava
 • empirijska konstanta ravnoteže kemijskoga sustava
 • stupanj reakcije i stupanj disocijacije
 • Le Chatelierov princip i utjecaj različitih čimbenika na ravnotežno stanje kemijskoga sustava (ΔT, Δp, ΔcR, ΔcP)
 • grafički prikaz ovisnosti koncentracije tvari o vremenu
 • ionski produkt vode
 • pH-vrijednost

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.