Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Na upit

Naziv: Visoka škola za informacijske tehnologije

Kategorija: Tečajevi Kategorija: Fakulteti

Opis

Na specijalističkom diplomskom stručnom studiju informacijskih tehnologija previđena su tri smjera. Smjerovi su prilagođeni specifičnim poslovima stručnog specijalista inženjera informacijskih tehnologija:

  • Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi
  • Računalni sustavi
  • Ugradbena i prijenosna računala

Studij se koncipira izborom predmeta jezgre, društvenih predmeta i specijalističkih predmeta smjera. Predmeti se biraju uz savjet i odobrenje mentora. Moguće je, uz odobrenje mentora, birati izborne kolegije drugih studija i ustanova.

Predmeti jezgre

Temeljni predmeti naprednog računarstva. Obzirom na kratak rok studiranja (svega tri semestra), predmeti jezgre su izborni na način da student u svakom semestru s nastavom bira po jedan predmet jezgre od ponuđena dva predmeta (ukupno tri od ponuđenih šest). Predmeti jezgre se ugrubo mogu svrstati u predmete temeljne računalne znanosti (diskretna matematika, jezici i automati, matematička logika) i predmete orijentirane ka sustavima (statistika, numeričko modeliranje, operacijska istraživanja). Predmeti računalne znanosti preporučeni su za smjerove Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, a predmeti orijentirani ka sustavima za smjerove Računalni sustavi i Ugradbena i prijenosna računala. Izbor smjera nije obvezujući za predmete jezgre, već se u obzir uzima program prethodnog studija. Ukupno student bira tri od osamnaest predmeta (16,67% predmeta), što čini 18 ECTS od 90 (20% ECTS).

Društveni predmeti

Omogućuju širu naobrazbu studenta u područjima društvenih i humanističkih znanosti. Student u svakom semestru s nastavom bira po jedan društveni predmet od dva (ukupno tri od ponuđenih šest). Ukupno student bira tri od osamnaest predmeta (16,67% predmeta), što čini 12 ECTS od 90 (13,33% ECTS).

Specijalistički predmeti

Usmjeravanje se obavlja izborom smjera u prvom semestru, odnosno izborom dva obvezatna izborna kolegija za taj smjer u svakom od semestara s nastavom. Preostala dva izborna kolegija semestara s nastavom biraju se slobodno. Student upisuje dvanaest od dvadeset pet ponuđenih specijalističkih predmeta, od čega je šest predmeta određeno izabranim smjerom. Ukupno student bira dvanaest od osamnaest predmeta (66,66% predmeta), što čini 60 ECTS od 90 (66,66% ECTS).

Studenti upisuju, izrađuju i javno brane diplomski rad težine 30 ECTS.

Trajanje studija može biti različito za redovne i izvanredne studente. Redovni studenti završavaju studij u standardnih četiri semestara (dvije godine) s prosječnim godišnjim opterećenjem 60 ECTS. Redovni studenti upisuju diplomski rad u četvrtom semestru. Izvanredni studenti slušaju isti program, ali na način da kolegije prva tri semestra redovnog studija mogu odslušati u četiri semestra s prosječnim godišnjim opterećenjem 45 ECTS. Na taj način se tjedno opterećenje spušta sa prosječnih 24 na 20 sati, pa zaposleni studenti mogu pratiti predavanja i obavljati vježbe. Izvanredni studenti diplomski rad upisuju u petom semestru. Alternativno, izvanredni studenti mogu program slušati s punim opterećenjem, te ga završiti u roku zajedno s redovnima.

Program studija omogućuje postizanje minimalno 120 ECTS, te stjecanje stručnog naziva stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija, odnosno stručna specijalistica inženjerka informacijskih tehnologija.

Specijalistički stručni studij težine 120 ECTS i prethodni preddiplomski ili stručni studij težine 180 ECTS zajedno omogućuju postizanje visoke stručne spreme težine 300 ECTS.

Trajanje jednog nastavnog sata je 45 minuta. Jedan ECTS bod predstavlja 30 sati ukupnog rada studenta.

Svaki student dobiva notebook na korištenje!

Školarina 2018./2019.

Školarina se plaća u punom ekonomskom iznosu prema broju upisanih ECTS. Osim školarine, plaća se trošak razredbenog postupka. Upisnina se ne plaća. Školarina za priznate predmete prethodnog studija se ne plaća.

Za studente koji prvi put upisuju VsiTe

Trošak razredbenog postupka iznosi 300,00 (tristo) kuna i kandidat treba taj iznos uplatiti na žiro račun škole IBAN HR8023600001101922034 kod Zagrebačke banke, s modelom 02 i pozivom na identifikacijski broj prijave. Identifikacijski broj prijave kandidat dobiva popunjavanjem obrasca za prijavu i oblika je 2013-xxxx, gdje je xxxx četveroznamenkasti broj prijave. Kod obročnog plaćanja studenti plaćaju punu cijenu od 380,00 kuna po ECTS, na način da 100 kuna plate prilikom upisa, a preostalih 280 kuna u 10 jednakih mjesečnih rata po 28 kuna.

Za studente koji su na VsiTe-u bili upisani 2017./18.

U 2017./18. godini studenti koji su taj status imali 2016./17. plaćaju za predmete koje upisuju prvi put školarinu istovjetnu školarini godine prvog upisa, a za predmete koje ponavljaju plaćaju školarinu 2017./18.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi