Financijska Akademija

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 64 sat(i)
EduCentar cijena: 7.900 kn + PDV

Naziv: Mirakul edukacijski centar

Kategorija: Poslovna edukacija Kategorija: Tečajevi

Opis

Uz pomoć vodećih hrvatskih financijskih managera i konzultanata, kreirali smo napredan edukacijski program ‘Financijska Akademija’ koji pokriva sva najvažnija područja financija.

Putem prezentacije modela i analiza koje zahtijevaju i primjenjuju banke i druge financijske institucije prilikom odobravanja kredita i kreditiranja pojedinih projekata. Kroz računovodstvenu, financijsku i analizu scenarija polaznici će na programu Financijska Akademija upoznati se s različitim analitičkim sredstvima i tehnikama pomoću kojih se podatci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za kvalitetno upravljanje i vrednovanje stanja poduzeća, kao i dijagnosticiranje poslovnih problema i njihovo rješavanje.

Polaznike na programu Financijska Akademija će se informirati o metodama i alatima za procjenu vrijednosti poduzeća, analizu novčanih tokova, ocjenu profitabilnosti. Kako je za kvalitetan rad poduzeća neophodan dobar uvid u poslovne, odnosno managerske izvještaje, polaznici će se detaljno upoznati s važnošću kontrolinga.  Posebna pozornost usmjerit će se ka financijskom kontrolingu i svim njegovim funkcijama, te time pokazati da je njegova uloga daleko šira od pukog izvještavanja (reporting).

S obzirom na velik broj radionica i praktične nastave preporuča se svim polaznicima programa koji nemaju napredno znanje iz excela da upišu izborni modul Napredni Excel za poslovne korisnike koji će omogućiti optimalno praćenje programa.

Financijska Akademija naučit će polaznike čitati, razumjeti i samostalno izraditi financijske izvještaje poduzeća.

Pregled programa po modulima:

MODUL 1:

Financijsko računovodstvo

Datum početka: 1. travnja 2022. ( 9-16h )

Sadržaj seminara:

 • Financijsko versus menadžersko računovodstvo (knjigovodstvo – računovodstvo – kontroling)
 • Institucionalni okvir (standardi, zakon, pravilnici, pretpostavke, načela, računovodstvene politike, registri, revizija…)
 • Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI)
 • Računovodstveni procesi i računovodstvena dokumentacija
 • Kreiranje računovodstvenih politika, konta i kontni plan te koncept dvojnog knjigovodstva
 • Računovodstvo dugotrajne imovine (podjela, priznavanje, nematerijalna imovina, stjecanje i oblici nematerijalne imovine, …)
 • Mjerenja i ispravci vrijednosti dugotrajne imovine, knjiženje stjecanja (struktura troška nabave) i prodaje imovine
 • Amortizacija dugotrajne imovine (osnovice, razdoblja, metode, promjena politika prema okolnostima iz okruženja ili promjene procesa u organizaciji)
 • Računovodstvo potraživanja od kupaca (salda konti kupaca, sumnjiva i sporna potraživanja, naknadno naplaćena otpisana ili vrijednosno usklađena potraživanja, pred-stečaj i efekti pred-stečajnih nagodbi)
 • Računovodstvo financijske imovine (definicija i oblici financijske imovine, početno priznavanje, kriteriji priznavanja i prestanak, fer vrijednost, …)
 • Računovodstvene prijevare (manipulacije)
 • Kreativno računovodstvo
 • Pravni okvir – temelj za otkrivanje prijevara
 • Interna kontrola i revizija
 • Suradnja s revizorima i poreznim savjetnicima

MODUL 2:

Analiza financijskih izvještaja 

Sadržaj seminara (1. dan):

 • Zakonski okviri i podloge kojima se uređuje područje računovodstva i izrada financijskih izvješća, općeprihvaćena načela, principi i standardi
 • Temeljna financijska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, izvješće o novčanom tijeku indirektnom metodom, bilješke)
 • Tehnike i alati optimizacije bilance (računovodstvene politike, popisi imovina i obveza – inventure, amortizacija, rezerviranja, testiranja i vrijednosna usklađenja imovine, procjena rizika, izvan-bilančni zapisi i tereti, …)
 • Horizontalna i vertikalna analiza, trendovi, apsolutne i postotne promjene
 • Analiza korištenjem ključnih financijskih pokazatelja poslovanja (područja primjene, standardi i mjere, koncepti mjerenja i povezivanja vrijednosti pojedinih pokazatelja u smislene informacijske cjeline)
 • Likvidnost
 • Aktivnost
 • Zaduženost
 • Rentabilnost

MODUL 3:

Analiza financijskih izvještaja – radionica

Sadržaj radionice:

 • Specifični modeli mjerenja uspješnosti poslovanja, financijskog rizika, rejtinga, financijske snage, (DuPont sustav pokazatelja, BEX, Altman, Beaver, Argetti, Kralicek)
 • Primjena informacija iz financijskih izvješća za potrebe segmentacije tržišta i kupaca, utvrđivanja kreditnih limita i premija rizika (kreditnih marži)
 • Analiza konkurenata, dobavljača
 • Financijsko restrukturiranje
 •  Donošenje odluka o ulaganjima i upravljanje investicijskim projektima korištenjem podataka i informacija iz financijskih izvješća

MODUL 4:

Upravljanje troškovima

Datum početka: 29. travnja 2022. ( 9-16h )

 • Računovodstvo troškova, temeljne podjele troškova (po prirodnim vrstama, po vremenskoj dimenziji, fiksni i varijabilni …)
 • Optimizacija troškova (analize odgovornosti, metode racionalizacije, model jednostavne selekcije troškova, …)
 • Transferne cijene
 • Modeli ispravaka vrijednosti dugotrajne imovine (naknadna mjerenja, agresivna revalorizacija,
 • Upravljanje zalihama (troškovi nabave, metode troškova, alternativne metode, …)
 • Obračun troškova proizvodnje
 • Optimizacija troškova nabave (Carterovih 10)
 • Troškovi rada – ulaganja u materijalnu motivaciju ljudi, optimalno korištenje njihovog znanja, iskustva i radne energije
 • CBA analiza
 • Mjerenje povrata na utrošeno (ključni pokazatelji uspješnosti)

MODUL 5:

Izrada investicijske studije/studije izvedivosti

Datum početka: 12. svibnja 2022. ( 9-16h )

Predavač: Hrvoje Domjanić

Sadržaj seminara:

1. Osnove investicijskog planiranja
2. Planiranje investicijskog projekta

a. Analiza okruženja

b. Analiza tržišta
I)   Analiza nabave
II)  Analiza prodaje
III) Analiza konkurencije
IV) SWOT analiza
c. Tehničko-tehnološka analiza
d. Ekonomsko-financijska analiza
3. Ocjena investicijskog projekta
a. Tržišna ocjena
I)  Statična ocjena projekta (financijski pokazatelji)
II) Dinamična ocjena projekta
(1) Ekonomski tok projekta
(2) Razdoblje povrata investicijskog ulaganja
(3) Neto sadašnja vrijednost (NPV)
(4) Relativna neto sadašnja vrijednost (RNPV)
(5) Interna stopa profitabilnosti (IRR)
b. Ocjena neizvjesnosti
I)    Analiza praga rentabilnosti
II)  Analiza osjetljivosti
III) Analiza vjerojatnosti
c. Zbrojna i usporedna ocjena
d. Društveno-ekonomska ocjena
4. Prikaz stvarnih investicijskih projekata

MODUL 6:

Izrada investicijske studije/studije izvedivosti-radionica

Datum početka: 13. svibnja 2022. ( 9-16h )

Predavač: Hrvoje Domjanić

Sadržaj radionice:

Polaznici će samostalno na temelju zadanog investicijskog projekta izraditi financijsku analizu u MS EXCEL-u kroz sljedeće grupe zadataka:

1. Formiranje ukupnog prihoda
2. 
Investiranje u osnovna sredstva
3. Poslovni rashodi
4. Investicije u obrtna sredstva
5. Izvori investiranja i obveze
6. 
Račun dobiti i gubitka
7. Financijski tok projekta
8. Bilanca
9. Financijski pokazatelji
10. Ekonomski tok
11. Tržišne ocjene
a) Razdoblje povrata projekta
b) Neto sadašnja vrijednost
c) Relativna neto sadašnja vrijednost
d) Interna stopa profitabilnosti
12. Analiza praga rentabilnosti
13. Analiza osjetljivosti

MODUL 7:

Upravljanje financijskim rizicima

Datum početka: 27. svibnja 2022. ( 9-16h )

 • Pojam likvidnosti, pokazatelji kojima se očitavanjem podataka iz temeljnih financijskih izvještaja mjeri likvidnost, financijska snaga i bonitet.
 • Kako se izrađuje izvještaj o novčanom tijeku indirektnom metodom korištenjem podataka iz bilance stanja i računa dobiti i gubitka? Kako se analiziraju informacije iz višegodišnjih izvješća i ocjenjuje kvaliteta novčanog tijeka?
 • Financijsko planiranje, planiranje ulaganja i izvora sredstava
 • Planiranje troškova i ulaganja te mjerenje očekivane financijske uspješnosti ulaganja
 • Izrada financijskog plana (budžeta) – račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, novčani tok
 • Kako se planira i provodi financijsko restrukturiranje?
 • Upravljanje novčanim tokom (novčani proračun, slobodan novčani tok, izračun novčanog jaza)
 • Modeli i alati prevencije i zaštite naplativosti potraživanja (segmentacija, upravljanje portfeljem postojećih i potencijalnih  kupaca, kolaterali)

MODUL 8:

Financijski kontroling

Datum početka: 9. lipnja 2022. ( 9-16h )

Predavač: mr. sc. Jasmina Očko

 • Zašto financijski izvještaji iz računovodstva nisu dovoljni za operativno donošenje odluka
 • Računovodstveni račun dobiti i gubitka vs kontrolerski iskaz uspjeha
 • Kako ispravno tumačiti iskaz uspjeha i doprinose pokriću
 • Ostali financijski izvještaji iz kontrolinga
 • Ključni pokazatelji uspješnosti poslovanja i kontrolerski pogled na njih
 • Zašto je RUC pitanje svih pitanja
 • Što je važnije – profitabilnost ili likvidnost?
 • Kontrolerski alati za osiguravanje likvidnosti
 • U kriznim vremenima: Planirati ili ne planirati, pitanje je sad
 • 4 osnovna preduvjeta za razvoj kontrolinga
 • Organizacija kontrolinga u poduzeću
 • Razumijevanje funkcije kontrolinga od strane menadžmenta
 • Uvođenje kontrolinga kroz faze – ključna znanja za uspjeh

IZBORNI MODUL:

Napredni Excel za poslovne korisnike

Datum početka: 4. ožujka 2022. ( 9-16h )

Ciljna skupina polaznika:

Poduzetnici, djelatnici u računovodstvu i financijskim odjelima, bankari, portfolio manageri, brokeri, investicijski i financijski analitičari, investicijski savjetnici, individualni i portfolio investitori, risk manageri i analitičari.

Napomena: Svi moduli mogu se pojedinačno slušati kao zasebni seminari i navedeni su u Najavi seminara.

Kotizacija:
Redovna cijena programa: 8.500,00 kn + PDV.
Promotivna cijena programa za ranije uplate iznosi: 7.900,00 + PDV.

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.

Moguće je i plaćanje na 3 rate po 2.900,00 kn + PDV ili na 6 rata po 1.500,00 kn + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).

Svi redovni polaznici Financijske Akademije ostvaruju pravo na popust 30% za izborne module.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.