Financijska Akademija

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 64 sat(i)
EduCentar cijena: 7.900 kn + PDV

Naziv: Mirakul edukacijski centar

Kategorija: Tečajevi Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

23. travnja - 24. lipnja 2021.

Uz pomoć vodećih hrvatskih financijskih managera i konzultanata, kreirali smo napredan edukacijski program ‘Financijska Akademija’ koji pokriva sva najvažnija područja financija.

Putem prezentacije modela i analiza koje zahtijevaju i primjenjuju banke i druge financijske institucije prilikom odobravanja kredita i kreditiranja pojedinih projekata. Kroz računovodstvenu, financijsku i analizu scenarija polaznici će na programu Financijska Akademija upoznati se s različitim analitičkim sredstvima i tehnikama pomoću kojih se podatci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za kvalitetno upravljanje i vrednovanje stanja poduzeća, kao i dijagnosticiranje poslovnih problema i njihovo rješavanje.

Polaznike na programu Financijska Akademija će se informirati o metodama i alatima za procjenu vrijednosti poduzeća, analizu novčanih tokova, ocjenu profitabilnosti. Kako je za kvalitetan rad poduzeća neophodan dobar uvid u poslovne, odnosno managerske izvještaje, polaznici će se detaljno upoznati s važnošću kontrolinga.  Posebna pozornost usmjerit će se ka financijskom kontrolingu i svim njegovim funkcijama, te time pokazati da je njegova uloga daleko šira od pukog izvještavanja (reporting).

S obzirom na velik broj radionica i praktične nastave preporuča se svim polaznicima programa koji nemaju napredno znanje iz excela da upišu izborni modul Napredni Excel za poslovne korisnike koji će omogućiti optimalno praćenje programa.

Financijska Akademija naučit će polaznike čitati, razumjeti i samostalno izraditi financijske izvještaje poduzeća.

Pregled programa po modulima:

MODUL 1:

Financijsko računovodstvo

Datum početka: 23. listopada 2020. ( 9-16h )

Sadržaj seminara:

 • Financijsko versus menadžersko računovodstvo (knjigovodstvo – računovodstvo – kontroling)
 • Institucionalni okvir (standardi, zakon, pravilnici, pretpostavke, načela, računovodstvene politike, registri, revizija…)
 • Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI)
 • Računovodstveni procesi i računovodstvena dokumentacija
 • Kreiranje računovodstvenih politika, konta i kontni plan te koncept dvojnog knjigovodstva
 • Računovodstvo dugotrajne imovine (podjela, priznavanje, nematerijalna imovina, stjecanje i oblici nematerijalne imovine, …)
 • Mjerenja i ispravci vrijednosti dugotrajne imovine, knjiženje stjecanja (struktura troška nabave) i prodaje imovine
 • Amortizacija dugotrajne imovine (osnovice, razdoblja, metode, promjena politika prema okolnostima iz okruženja ili promjene procesa u organizaciji)
 • Računovodstvo potraživanja od kupaca (salda konti kupaca, sumnjiva i sporna potraživanja, naknadno naplaćena otpisana ili vrijednosno usklađena potraživanja, pred-stečaj i efekti pred-stečajnih nagodbi)
 • Računovodstvo financijske imovine (definicija i oblici financijske imovine, početno priznavanje, kriteriji priznavanja i prestanak, fer vrijednost, …)
 • Računovodstvene prijevare (manipulacije)
 • Kreativno računovodstvo
 • Pravni okvir – temelj za otkrivanje prijevara
 • Interna kontrola i revizija
 • Suradnja s revizorima i poreznim savjetnicima

MODUL 2:

Analiza financijskih izvještaja 

Sadržaj seminara (1. dan):

 • Zakonski okviri i podloge kojima se uređuje područje računovodstva i izrada financijskih izvješća, općeprihvaćena načela, principi i standardi
 • Temeljna financijska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, izvješće o novčanom tijeku indirektnom metodom, bilješke)
 • Tehnike i alati optimizacije bilance (računovodstvene politike, popisi imovina i obveza – inventure, amortizacija, rezerviranja, testiranja i vrijednosna usklađenja imovine, procjena rizika, izvan-bilančni zapisi i tereti, …)
 • Horizontalna i vertikalna analiza, trendovi, apsolutne i postotne promjene
 • Analiza korištenjem ključnih financijskih pokazatelja poslovanja (područja primjene, standardi i mjere, koncepti mjerenja i povezivanja vrijednosti pojedinih pokazatelja u smislene informacijske cjeline)
 • Likvidnost
 • Aktivnost
 • Zaduženost
 • Rentabilnost

MODUL 3:

Analiza financijskih izvještaja – radionica

Sadržaj radionice:

 • Specifični modeli mjerenja uspješnosti poslovanja, financijskog rizika, rejtinga, financijske snage, (DuPont sustav pokazatelja, BEX, Altman, Beaver, Argetti, Kralicek)
 • Primjena informacija iz financijskih izvješća za potrebe segmentacije tržišta i kupaca, utvrđivanja kreditnih limita i premija rizika (kreditnih marži)
 • Analiza konkurenata, dobavljača
 • Financijsko restrukturiranje
 •  Donošenje odluka o ulaganjima i upravljanje investicijskim projektima korištenjem podataka i informacija iz financijskih izvješća

MODUL 4:

Upravljanje troškovima

Datum početka: 13. studenoga 2020. ( 9-16h )

 • Računovodstvo troškova, temeljne podjele troškova (po prirodnim vrstama, po vremenskoj dimenziji, fiksni i varijabilni …)
 • Optimizacija troškova (analize odgovornosti, metode racionalizacije, model jednostavne selekcije troškova, …)
 • Transferne cijene
 • Modeli ispravaka vrijednosti dugotrajne imovine (naknadna mjerenja, agresivna revalorizacija,
 • Upravljanje zalihama (troškovi nabave, metode troškova, alternativne metode, …)
 • Obračun troškova proizvodnje
 • Optimizacija troškova nabave (Carterovih 10)
 • Troškovi rada – ulaganja u materijalnu motivaciju ljudi, optimalno korištenje njihovog znanja, iskustva i radne energije
 • CBA analiza
 • Mjerenje povrata na utrošeno (ključni pokazatelji uspješnosti)

MODUL 5:

Izrada investicijske studije/studije izvedivosti

Datum početka: 26. studenoga 2020. ( 9-16h )

Predavač: Hrvoje Domjanić

Sadržaj seminara:

1. Osnove investicijskog planiranja
2. Planiranje investicijskog projekta

a. Analiza okruženja

b. Analiza tržišta
I)   Analiza nabave
II)  Analiza prodaje
III) Analiza konkurencije
IV) SWOT analiza
c. Tehničko-tehnološka analiza
d. Ekonomsko-financijska analiza
3. Ocjena investicijskog projekta
a. Tržišna ocjena
I)  Statična ocjena projekta (financijski pokazatelji)
II) Dinamična ocjena projekta
(1) Ekonomski tok projekta
(2) Razdoblje povrata investicijskog ulaganja
(3) Neto sadašnja vrijednost (NPV)
(4) Relativna neto sadašnja vrijednost (RNPV)
(5) Interna stopa profitabilnosti (IRR)
b. Ocjena neizvjesnosti
I)    Analiza praga rentabilnosti
II)  Analiza osjetljivosti
III) Analiza vjerojatnosti
c. Zbrojna i usporedna ocjena
d. Društveno-ekonomska ocjena
4. Prikaz stvarnih investicijskih projekata

MODUL 6:

Izrada investicijske studije/studije izvedivosti-radionica

Datum početka: 27. studenoga 2020. ( 9-16h )

Predavač: Hrvoje Domjanić

Sadržaj radionice:

Polaznici će samostalno na temelju zadanog investicijskog projekta izraditi financijsku analizu u MS EXCEL-u kroz sljedeće grupe zadataka:

1. Formiranje ukupnog prihoda
2. 
Investiranje u osnovna sredstva
3. Poslovni rashodi
4. Investicije u obrtna sredstva
5. Izvori investiranja i obveze
6. 
Račun dobiti i gubitka
7. Financijski tok projekta
8. Bilanca
9. Financijski pokazatelji
10. Ekonomski tok
11. Tržišne ocjene
a) Razdoblje povrata projekta
b) Neto sadašnja vrijednost
c) Relativna neto sadašnja vrijednost
d) Interna stopa profitabilnosti
12. Analiza praga rentabilnosti
13. Analiza osjetljivosti

MODUL 7:

Upravljanje financijskim rizicima

Datum početka: 4. prosinca 2020. ( 9-16h )

 • Pojam likvidnosti, pokazatelji kojima se očitavanjem podataka iz temeljnih financijskih izvještaja mjeri likvidnost, financijska snaga i bonitet.
 • Kako se izrađuje izvještaj o novčanom tijeku indirektnom metodom korištenjem podataka iz bilance stanja i računa dobiti i gubitka? Kako se analiziraju informacije iz višegodišnjih izvješća i ocjenjuje kvaliteta novčanog tijeka?
 • Financijsko planiranje, planiranje ulaganja i izvora sredstava
 • Planiranje troškova i ulaganja te mjerenje očekivane financijske uspješnosti ulaganja
 • Izrada financijskog plana (budžeta) – račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, novčani tok
 • Kako se planira i provodi financijsko restrukturiranje?
 • Upravljanje novčanim tokom (novčani proračun, slobodan novčani tok, izračun novčanog jaza)
 • Modeli i alati prevencije i zaštite naplativosti potraživanja (segmentacija, upravljanje portfeljem postojećih i potencijalnih  kupaca, kolaterali)

MODUL 8:

Financijski kontroling

Datum početka: 8. prosinca 2020. ( 9-16h )

Predavač: mr. sc. Jasmina Očko

 • Zašto financijski izvještaji iz računovodstva nisu dovoljni za operativno donošenje odluka
 • Računovodstveni račun dobiti i gubitka vs kontrolerski iskaz uspjeha
 • Kako ispravno tumačiti iskaz uspjeha i doprinose pokriću
 • Ostali financijski izvještaji iz kontrolinga
 • Ključni pokazatelji uspješnosti poslovanja i kontrolerski pogled na njih
 • Zašto je RUC pitanje svih pitanja
 • Što je važnije – profitabilnost ili likvidnost?
 • Kontrolerski alati za osiguravanje likvidnosti
 • U kriznim vremenima: Planirati ili ne planirati, pitanje je sad
 • 4 osnovna preduvjeta za razvoj kontrolinga
 • Organizacija kontrolinga u poduzeću
 • Razumijevanje funkcije kontrolinga od strane menadžmenta
 • Uvođenje kontrolinga kroz faze – ključna znanja za uspjeh

IZBORNI MODUL:

Napredni Excel za poslovne korisnike

Datum početka: 16. listopada 2020. ( 9-16h )

 • Rad sa strukturiranim podacima: Organiziranje podataka. Sortiranje podataka. Strukturiranje podataka. Filtriranje podataka. Postupak naprednog filtriranja.
 • Funkcije: Umetanje funkcija. Funkcije datuma i vremena. Funkcije za tekst. Funkcije za pretraživanje. Logičke i error funkcije. Funkcije baze podataka. Ugniježđene funkcije.
 • Rad s formulama: Povezivanje podataka unutar radnog lista. Povezivanje podataka između radnih listova. Povezivanje podataka između radnih knjiga. Prikaz odnosa između formula i ćelija. Prikazivanje formula.
 • Analiza podataka: Pivot tablica.
 • Napredno formatiranje: Custom Format. Conditional Formatting.
 • Makronaredbe: Snimanje makronaredbe. Izvođenje makronaredbe. Dodavanje gumba za izvođenje makronaredbe. Snimanje dokumenta s makronaredbama.
 • Grafikoni: Oblikovanje elemenata grafikona. Spremanje grafikona kao predloška. Oblikovanje osi grafikona. Brisanje podataka iz grafikona. Umetanje i uklanjanje slike u grafikonu.

IZBORNI MODUL:

Procjena vrijednosti poduzeća 

1. Osnove vrednovanja
2. Terminologija i logika diskontiranja novčanih tijekova

3. Korištenje diskontiranih novčanih tijekova prilikom procjene vrijednosti i isplativosti projekata
3.1. Vremenska vrijednost novca
3.2. NPV (neto sadašnja vrijednost)
3.3. IRR (interna stopa povrata)

4. DDM (dividend discount model)
5. Izrada modela u MS Excelu
6. Reorganiziranje financijskih izvještaja – kreativno računovodstvo, jednokratni utjecaji…
7. Modeliranje budućih slobodnih novčanih tijekova (FCF) – ključne pretpostavke
o    projekcija prihoda
o    projekcija troškova
o    plan investicija
o    radni kapital
8. Kapitalna struktura – struktura financiranja
o    WACC (weighted average cost of capital)
o    CAPM (capital asset pricing model)
9. Determiniranje terminalne vrijednosti
10. Scenario analiza i analiza osjetljivosti

11. Provjera konzistentnosti dobivene valuacije – ključni pokazatelji i fundamentalna analiza
12. Valuacija kompanije korištenjem multipli
o    PE, PS, PB, EV/EBITDA…
o    Valuacija na temelju usporedbe sa srodnim kompanijama

I) PEST analiza

IZBORNI MODUL:

Kontroling u funkciji uspješnosti

 •  Zašto poduzeće treba promatrati holistički – kroz veliku sliku
 • Što menadžeri mogu i moraju očekivati od kontrolinga
 • Kako organizirati računovodstvo da bi kontroling mogao ispuniti svoju zadaću
 • Ostali izvori podataka važni za kontroling
 • Alati kontrolinga – analize osjetljivosti  (simulacijski modeli – kako promjene u strukturi troškova utječu na rezultat, kako nabavna vrijednost,  prodajna cijena ili prodana količina utječu na rezultat)
 • Kako uz pomoć kontrolerskih alata analizirati tržište, kupce,   proizvode…(simulacijski modeli)
 • Break Even Point  (izračun točke pokrića, alat za kvalitetno praćenje različitih poslovnih aktivnosti – simulacijski model)
 • Kako koristiti BCG matricu u kontrolingu (simulacijski model)
 • Upravljanje centrima odgovornosti – kako organizirati centre odgovornosti kako bi se kvalitetno mjerila uspješnost (case stady)
 • Što su to „tvrda ekonomska znanja“ i zašto bez njih nema kvalitetnog upravljanja
 • Najčešće upravljačke pogreške iz prakse – kako kriva mjerenja dovode do pogrešnih podataka, a pogrešni podaci do loših informacija (case stady)
 • Diskusija; dodatna pitanja polaznika seminara

IZBORNI MODUL:

Managerski izvještaji iz kontrolinga

 • Zašto poduzeće treba promatrati holistički – kroz veliku sliku
 • Što manageri mogu i moraju očekivati od kontrolinga i kontrolerskih izvještaja
 • Računovodstveni vs kontrolerski, tj. poslovni izvještaji
 • Poslovni izvještaji – sve što manageri trebaju znati
 • Kako organizirati računovodstvo usmjereno kontrolerskom izvještavanju
 • Upravljanje centrima odgovornosti – kako organizirati centre odgovornosti kako bi se kvalitetno mjerila uspješnost (case study)
 • MBO (Management by Objectives) u funkciji poslovnog izvještavanja
 • Karakteristike kvalitetnih poslovnih izvještaja
 • OPOR (One Page Only Reporting) i kako ih u kontrolingu strukturiramo (4 windows report i cockpit)
 • Pravila za OPOR
 • Kako klasične pokazatelje ispravno koristiti u poslovnom izvještavanju
 • Diskusija, primjeri iz prakse (case study)

Ciljna skupina polaznika:

Poduzetnici, djelatnici u računovodstvu i financijskim odjelima, bankari, portfolio manageri, brokeri, investicijski i financijski analitičari, investicijski savjetnici, individualni i portfolio investitori, risk manageri i analitičari.

Napomena: Svi moduli mogu se pojedinačno slušati kao zasebni seminari i navedeni su u Najavi seminara.

Kotizacija:
Redovna cijena programa: 8.500,00 kn + PDV.
Promotivna cijena programa za ranije uplate iznosi: 7.900,00 + PDV.

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.

Moguće je i plaćanje na 3 rate po 2.900,00 kn + PDV ili na 6 rata po 1.500,00 kn + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).

Svi redovni polaznici Financijske Akademije ostvaruju pravo na popust 30% za izborne module.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara.

Po završetku programa svi polaznici će dobiti uvjerenje Ovlaštenog Financijskog Managera (CFO) i biti osposobljeni za napredno upravljanje financijama i donošenje najzahtjevnijih poslovnih odluka.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.