Financijska Akademija

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 64 sat(i)
EduCentar cijena: Od 10.900 kn + PDV

Naziv: Mirakul edukacijski centar

Kategorija: Tečajevi Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

U tijeku je upis nove generacije polaznika.

Upravljanje financijama predstavlja temeljni i najvažniji dio poslovanja svake tvrtke i institucije. Bez odgovornog, učinkovitog i profesionalnog upravljanja financijama tvrtke se mogu lako naći u složenim problemima. Stoga smo, uz pomoć vodećih hrvatskih financijskih managera i konzultanata, kreirali napredan edukacijski program koji pokriva sva najvažnija područja financija; od planiranja, korporativnih financija, kontrolinga, do poznavanja računovodstva i poreza, a koji će sadašnjim i budućim financijskim stručnjacima pružiti sveobuhvatna financijska znanja i nadogradnju njihovih postojećih znanja i poslovnog iskustva.

sastoji se od 7 redovnih modula, ukupnog trajanja 56 nastavnih sati te 2 izborna modula, u trajanju dodatna 16 nastavna sata.

Trajanje programa: 22. ožujka 2018. - 28. lipnja 2018.
U tijeku je upis nove generacije polaznika.
Mjesto održavanja predavanja i radionica: KRAŠ Auditorium, KRAŠ d.d., Ravnice 48, Zagreb

Pregled programa po modulima:

MODUL 1:

Managersko računovodstvo u poslovnom upravljanju

MODUL 2:

Analiza financijskih izvještaja 

1. Svrha i cilj financijske analize poslovanja poduzeća
2. Fundamentalna analiza – analiza financijskih izvještaja
I. Financijski izvještaji
II. Analitičke tehnike
a) Apsolutne i postotne promjene
b) Horizontalna analiza
c) Vertikalna analiza
d) Analiza korištenjem pokazatelja
- Pokazatelji profitabilnosti
- Pokazatelji likvidnosti
- Pokazatelji zaduženosti
- Pokazatelji aktivnosti
III. DuPont sistem analize poslovanja poduzeća
IV. Altmanova Z – score metoda ocjenjivanja uspješnosti poslovanja poduzeća
3. Računovodstvene manipulacije u financijskim izvještajima
4. Analiza šireg okruženja poduzeća kao i analiza industrijske grane
5. Vrednovanje poduzeća

I. Pojam ‘korporativnih financija’
II. Čiji novac poduzeća troše?
III. Različite metode vrednovanja (prema imovini, prema profitu, prema novčanim tijekovima…)
IV. Financijsko planiranje i DCF metoda
V. Korištenje diskontiranih novčanih tijekova prilikom procjene vrijednosti i isplativosti projekata
a) Vremenska vrijednost novca
b) NPV (neto sadašnja vrijednost)
c) IRR (interna stopa povrata)

Sadržaj radionice:
Razrada financijskih izvještaja:
Analiziranje poduzeća primjenom osnovnih analitičkih tehnika
-Vertikalna i horizontalna analiza
-Analiza uz pomoć financijskih pokazatelja
Izračun amortizacije
Otklanjanje utjecaja različitih računovodstvenih politika
Utvrđivanje vrijednosti poduzeća
-DDM metoda
-DCF metoda
Predavači: Nikola Nikšić, CMC

MODUL 3:
Upravljanje financijskim rizicima  

 • Globalno i lokalno okruženje
  – izazovi budućih razdoblja
 • Pojam i vrste rizika
 • Upravljanje rizicima (identifikacija – procjena – odgovor – kontrola)
 • Financijski rizici:
  – cjenovni rizik
  – rizik likvidnosti
  – kreditni rizik
  – rizik transfera
  – rizik konverzije
  – tečajni rizik
  – valutni rizik
 • Analiza osjetljivosti na rizike
  – kvantitativne i kvalitativne metode
 • Odgovori na rizike
  – smanjivanje neizvjesnosti i šteta
  – izbjegavanje, prijenos i prihvaćanje rizika
 • Praćenje i kontrola, planiranje i provedba preventivnih aktivnosti
 • Upravljanje rizicima likvidnosti
  – postupci naplata
  – prodaja imovine
  – reaktivni postupci u restrukturiranju obveza
 • Planiranje novčanog toka (cash flow), izračun i analiza novčanog jaza (cash gap)                   

MODUL 4:
Kako prepoznati i razumjeti računovodstvene manipulacije
Računovodstvene manipulacije i kreativno računovodstvo – pojam, sličnosti i razlike
Trokut prijevare
Pravna regulativa – Sarbanes-Oxley Act
Tehnike manipulacije
I. Manipulacije sa zaradama (earnings manipulation)
a) Manipulacije prihodima
1. Prerano priznavanje prihod
2. Priznavanje lažnog prihoda
3. Prebacivanje prihoda u buduće razdoblje
b) Manipulacije troškovima
1. Prebacivanje tekućih troškova u buduće razdoblje
2. Rezervacije…
II. Manipulacije s novčanim tokom
III. Manipulacije s ključnim pokazateljima poslovan
a) Prilagođavanje pokazatelja poslovanja
b) Upravljanje pokazateljma poslovanja
„Red flags“ ili znaci upozorenja potencijalne prijevare
Računovodstveni skandali
Implikacije računovodstvenih manipulacija
Predavač: 

MODUL 5:

Procjena vrijednosti poduzeća 

1. Osnove vrednovanja
2. Terminologija i logika diskontiranja novčanih tijekova

3. Korištenje diskontiranih novčanih tijekova prilikom procjene vrijednosti i isplativosti projekata
3.1. Vremenska vrijednost novca
3.2. NPV (neto sadašnja vrijednost)
3.3. IRR (interna stopa povrata)

4. DDM (dividend discount model)
5. Izrada modela u MS Excelu
6. Reorganiziranje financijskih izvještaja – kreativno računovodstvo, jednokratni utjecaji…
7. Modeliranje budućih slobodnih novčanih tijekova (FCF) – ključne pretpostavke
o    projekcija prihoda
o    projekcija troškova
o    plan investicija
o    radni kapital
8. Kapitalna struktura – struktura financiranja
o    WACC (weighted average cost of capital)
o    CAPM (capital asset pricing model)
9. Determiniranje terminalne vrijednosti
10. Scenario analiza i analiza osjetljivosti

11. Provjera konzistentnosti dobivene valuacije – ključni pokazatelji i fundamentalna analiza
12. Valuacija kompanije korištenjem multipli
o    PE, PS, PB, EV/EBITDA…
o    Valuacija na temelju usporedbe sa srodnim kompanijama

Modul 6:

Izrada investicijske studije/planiranje i ocjena isplativosti investicije 
1. Osnove investicijskog planiranja
2. Planiranje investicijskog projekta

a. Analiza okruženja
I) PEST analiza
b. Analiza tržišta
I)   Analiza nabave
II)  Analiza prodaje
III) Analiza konkurencije
IV) SWOT analiza
c. Tehničko-tehnološka analiza
d. Ekonomsko-financijska analiza
3. Ocjena investicijskog projekta
a. Tržišna ocjena
I)  Statična ocjena projekta (financijski pokazatelji)
II) Dinamična ocjena projekta
(1)     Ekonomski tok projekta
(2)     Razdoblje povrata investicijskog ulaganja
(3)     Neto sadašnja vrijednost (NPV)
(4)     Relativna neto sadašnja vrijednost (RNPV)
(5)     Interna stopa profitabilnosti (IRR)
b. Ocjena neizvjesnosti
I)    Analiza praga rentabilnosti
II)  Analiza osjetljivosti
III) Analiza vjerojatnosti
c. Zbrojna i usporedna ocjena
d. Društveno-ekonomska ocjena
4. Prikaz stvarnih investicijskih projekata

Sadržaj radionice:
Polaznici će samostalno na temelju zadanog investicijskog projekta izraditi financijsku analizu u MS EXCEL-u kroz sljedeće grupe zadataka:
1. Formiranje ukupnog prihoda
2. Investiranje u osnovna sredstva
3. Poslovni rashodi
4. Investicije u obrtna sredstva
5. Izvori investiranja i obveze
6. Račun dobiti i gubitka
7. Financijski tok projekta
8. Bilanca
9. Financijski pokazatelji
10. Ekonomski tok
11. Tržišne ocjene
a) Razdoblje povrata projekta
b) Neto sadašnja vrijednost
c) Relativna neto sadašnja vrijednost
d) Interna stopa profitabilnosti
12. Analiza praga rentabilnosti
13. Analiza osjetljivosti
Predavač: Hrvoje Domjanić

MODUL 6:
Managerski izvještaji iz kontrolinga

 • Zašto poduzeće treba promatrati holistički – kroz veliku sliku
 • Što manageri mogu i moraju očekivati od kontrolinga i kontrolerskih izvještaja
 • Računovodstveni vs kontrolerski, tj. poslovni izvještaji
 • Poslovni izvještaji – sve što manageri trebaju znati
 • Kako organizirati računovodstvo usmjereno kontrolerskom izvještavanju
 • Upravljanje centrima odgovornosti – kako organizirati centre odgovornosti kako bi se kvalitetno mjerila uspješnost (case study)
 • MBO (Management by Objectives) u funkciji poslovnog izvještavanja
 • Karakteristike kvalitetnih poslovnih izvještaja
 • OPOR (One Page Only Reporting) i kako ih u kontrolingu strukturiramo (4 windows report i cockpit)
 • Pravila za OPOR
 • Kako klasične pokazatelje ispravno koristiti u poslovnom izvještavanju
 • Diskusija, primjeri iz prakse (case study)

Predavačica: mr.sc. Jasmina Očko

MODUL 7:
Upravljanje troškovima i ulaganjima
Pravne i stručne osnove troškovnog računovodstva (pozicija troškova i rashoda u bruto bilancama primjenom dvojnog računovodstva, iskazivanje u računu dobiti i gubitka, obračunu poreza na dobit)
Kako upravljati troškovima u turbulentnom poslovnom okruženju? Što se postiže tim postupcima?
Odnos između troškova i ulaganja
Odnos između kontrole i snižavanja troškova
Temeljne podjele troškova (prirodne vrste, fiksni i varijabilni…)
Specifični nefinancijski troškovi (amortizacija, vrijednosna usklađenja, rezerviranja)
Proces upravljanja troškovima i analitičke tehnike kontrole troškova i identifikacija prigoda za njihovo snižavanje
Dodjeljivanje troškova poslovnim funkcijama, profitnim i troškovnim centrima, ljudima, proizvodima i uslugama
Povezivanje troškova i aktivnosti (ABC, Activity Based Costing)
Alternativni pristupi u upravljanju troškovima
Metode racionalizacije troškovaUtvrđivanje troškova po segmentima djelatnosti
Utvrđivanje troškova u cijelom životnom vijeku proizvoda i usluge (BCG matrica)
Utvrđivanje troškova kvalitete
Utvrđivanje troškova konkurenata
Utvrđivanje troškova po kupcima
Analiza odgovornosti za troškove
Benchmarking, usporedba s najboljim praksama (interno i eksterno)
Planiranje (budžetiranje) troškova
Planiranje (CAPEX) i vrednovanje investicijskih odluka
Povezivanje troškova plaća i nagrađivanja sa strategijom, strateškim ciljevima i politikama.
Kalkuliranje cijena (načela, vrste, metode, analiza točke pokrića, izrada kalkulacije)
Predavač: Nikola Nikšić

Napomena: Svi moduli mogu se pojedinačno slušati kao zasebni seminari i navedeni su u Najavi seminara.

Voditelj programa: Nikola Nikšić, CMC

Medijski pokrovitelj programa je BIZdirekt.

Ciljna skupina polaznika:
Poduzetnici, djelatnici u računovodstvu i financijskim odjelima, bankari, portfolio manageri, brokeri, investicijski i financijski analitičari, investicijski savjetnici, individualni i portfolio investitori, risk manageri i analitičari.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku programa svi polaznici će dobiti uvjerenje Ovlaštenog Financijskog Managera (CFO) i biti osposobljeni za napredno upravljenje financijama i donošenje najzahtjevnijih poslovnih odluka.

Kotizacija:
Redovita cijena programa iznosi 11.000,00 kn + PDV.
Promotivna cijena za ranije uplate znosi 9.800,00 + PDV.

Prijavite se do 31.01.2018. i ostvarite DODATAN POPUST OD 15% na sve Mirakul Akademije!

Redovna cijena izbornih modula iznosi 1.590,00 kn + PDV po modulu, a promotivna cijena 1.390,00 kn + PDV.

Svi redovni polaznici Financijske Akademije ostvaruju pravo na popust 30% za izborne module.

Module je moguće polaziti i pojedinačno, moguće je i plaćanje na rate

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera