Financijska Akademija

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 56 sat(i)
EduCentar cijena: 8.600 kn + PDV

Naziv: Mirakul edukacijski centar

Kategorija: Tečajevi Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

18. listopada 2018. - 7. veljače 2019.

Uz pomoć vodećih hrvatskih financijskih managera i konzultanata, kreirali smo napredan edukacijski program koji pokriva sva najvažnija područja financija.

Polaznici će naučiti čitati, razumjeti i samostalno izraditi financijske izvještaje poduzeća, putem prezentacije modela i analiza koje zahtijevaju i primjenjuju banke i druge financijske institucije prilikom odobravanja kredita i kreditiranja pojedinih projekata. Kroz računovodstvenu, financijsku i analizu scenarija polaznici će se upoznati s različitim analitičkim sredstvima i tehnikama pomoću kojih se podatci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za kvalitetno upravljanje i vrednovanje stanja poduzeća, kao i dijagnosticiranje poslovnih problema i njihovo rješavanje. Polaznike će se informirati o metodama i alatima za procjenu vrijednosti poduzeća, analizu novčanih tokova, ocjenu profitabilnosti. Kako je za kvalitetan rad poduzeća neophodan dobar uvid u poslovne, odnosno managerske izvještaje, polaznici će se detaljno upoznati s važnošću kontrolinga.  Posebna pozornost usmjerit će se ka financijskom kontrolingu i svim njegovim funkcijama, te time pokazati da je njegova uloga daleko šira od pukog izvještavanja (reporting).

Pregled programa po modulima:

MODUL 1:

Analiza financijskih izvještaja 

Sadržaj seminara (1. dan):

 • Zakonski okviri i podloge kojima se uređuje područje računovodstva i izrada financijskih izvješća, općeprihvaćena načela, principi i standardi
 • Temeljna financijska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, izvješće o novčanom tijeku indirektnom metodom, bilješke)
 • Tehnike i alati optimizacije bilance (računovodstvene politike, popisi imovina i obveza – inventure, amortizacija, rezerviranja, testiranja i vrijednosna usklađenja imovine, procjena rizika, izvan-bilančni zapisi i tereti, …)
 • Horizontalna i vertikalna analiza, trendovi, apsolutne i postotne promjene
 • Analiza korištenjem ključnih financijskih pokazatelja poslovanja (područja primjene, standardi i mjere, koncepti mjerenja i povezivanja vrijednosti pojedinih pokazatelja u smislene informacijske cjeline)
 • Likvidnost
 • Aktivnost
 • Zaduženost
 • Rentabilnost

Sadržaj radionice (2. dan):

 • Specifični modeli mjerenja uspješnosti poslovanja, financijskog rizika, rejtinga, financijske snage, (DuPont sustav pokazatelja, BEX, Altman, Beaver, Argetti, Kralicek)
 • Primjena informacija iz financijskih izvješća za potrebe segmentacije tržišta i kupaca, utvrđivanja kreditnih limita i premija rizika (kreditnih marži)
 • Analiza konkurenata, dobavljača
 • Financijsko restrukturiranje
 •  Donošenje odluka o ulaganjima i upravljanje investicijskim projektima korištenjem podataka i informacija iz financijskih izvješća


MODUL 2:

Procjena vrijednosti poduzeća 

1. Osnove vrednovanja
2. Terminologija i logika diskontiranja novčanih tijekova

3. Korištenje diskontiranih novčanih tijekova prilikom procjene vrijednosti i isplativosti projekata
3.1. Vremenska vrijednost novca
3.2. NPV (neto sadašnja vrijednost)
3.3. IRR (interna stopa povrata)

4. DDM (dividend discount model)
5. Izrada modela u MS Excelu
6. Reorganiziranje financijskih izvještaja – kreativno računovodstvo, jednokratni utjecaji…
7. Modeliranje budućih slobodnih novčanih tijekova (FCF) – ključne pretpostavke
o    projekcija prihoda
o    projekcija troškova
o    plan investicija
o    radni kapital
8. Kapitalna struktura – struktura financiranja
o    WACC (weighted average cost of capital)
o    CAPM (capital asset pricing model)
9. Determiniranje terminalne vrijednosti
10. Scenario analiza i analiza osjetljivosti

11. Provjera konzistentnosti dobivene valuacije – ključni pokazatelji i fundamentalna analiza
12. Valuacija kompanije korištenjem multipli
o    PE, PS, PB, EV/EBITDA…
o    Valuacija na temelju usporedbe sa srodnim kompanijama


MODUL 3:

Kako prepoznati i razumjeti računovodstvene manipulacije

Datum početka: 8. studenoga 2018. ( 9-16h )

 • Uvod
 • Računovodstvene prijevare (manipulacije)
 • Kreativno računovodstvo
 • Pravni okvir – temelj za otkrivanje prijevara
 • Pojavni oblici
 • Indikatori prijevare – „red flags”
 • Posljedice računovodstvenih prijevara
 • Porezne prijevare (manipulacije)
 • Pokazatelji porezne utaje
 • Obilježja prijevare u porezu na dohodak
 • Obilježja prijevare pri raspodjeli dobiti/dohotka
 • Transferne cijene
 • Primjeri iz prakse
 • Prevencija


MODUL 4:

Financijsko planiranje i upravljanje s likvidnošću

 • Pojam likvidnosti, pokazatelji kojima se očitavanjem podataka iz temeljnih financijskih izvještaja mjeri likvidnost, financijska snaga i bonitet.
 • Kako se izrađuje izvještaj o novčanom tijeku indirektnom metodom korištenjem podataka iz bilance stanja i računa dobiti i gubitka? Kako se analiziraju informacije iz višegodišnjih izvješća i ocjenjuje kvaliteta novčanog tijeka?
 • Financijsko planiranje, planiranje ulaganja i izvora sredstava
 • Planiranje troškova i ulaganja te mjerenje očekivane financijske uspješnosti ulaganja
 • Izrada financijskog plana (budžeta) – račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, novčani tok
 • Kako se planira i provodi financijsko restrukturiranje?
 • Upravljanje novčanim tokom (novčani proračun, slobodan novčani tok, izračun novčanog jaza)
 • Modeli i alati prevencije i zaštite naplativosti potraživanja (segmentacija, upravljanje portfeljem postojećih i potencijalnih  kupaca, kolaterali)

MODUL 5:

Managersko računovodstvo u poslovnom upravljanju

1. Temeljni računovodstveni pojmovi i koncepti

2. Dvostruka uloga računovodstvenih izvještaja i ključne razlike između financijskog i menadžerskog računovodstva

3. Važnost menadžerskog računovodstvo u procesu donošenja odluka i upravljanju

 • Potpora u planiranju i odlučivanju
 • Podloga za upravljanje troškovima
 • Osnova za kontrolu rada menadžmenta

4. Ključni pojmovi i termini menadžerskog računovodstva

 • Troškovni objekti (troškovni i profitni centri) i alokacija troškova
 • Direktni i indirektni troškovi
 • Fiksni i varijabilni troškovi
 • Kapitalni i operativni troškovi
 • Oportuni troškovi i „sunk cost“
 • Operativna poluga

5. Menadžersko računovodstveni alati i koncepti za potporu u odlučivanju

 • Planiranje, budžetiranje, kontroliranje i analize odstupanja
 • „Funds flow“ analiza
 • Izračun kontribucije i pricing odluke
 • Troškovni modeli (ABC, LRIIC)
 • Izgradnja sustava pokazatelja uspješnosti i sustava izvještavanja – Balance score card
 • Breakeven, EVA i NPV analize kao alati za odlučivanje

6. Promjena uloge i značaja temeljnih postulata menadžerskog računovodstva u ekonomiji budućnosti (što usavršavanje algoritama i AI znače za postojeće pricing modele)


Modul 6:

Managerski izvještaji iz kontrolinga

 • Zašto poduzeće treba promatrati holistički – kroz veliku sliku
 • Što manageri mogu i moraju očekivati od kontrolinga i kontrolerskih izvještaja
 • Računovodstveni vs kontrolerski, tj. poslovni izvještaji
 • Poslovni izvještaji – sve što manageri trebaju znati
 • Kako organizirati računovodstvo usmjereno kontrolerskom izvještavanju
 • Upravljanje centrima odgovornosti – kako organizirati centre odgovornosti kako bi se kvalitetno mjerila uspješnost (case study)
 • MBO (Management by Objectives) u funkciji poslovnog izvještavanja
 • Karakteristike kvalitetnih poslovnih izvještaja
 • OPOR (One Page Only Reporting) i kako ih u kontrolingu strukturiramo (4 windows report i cockpit)
 • Pravila za OPOR
 • Kako klasične pokazatelje ispravno koristiti u poslovnom izvještavanju
 • Diskusija, primjeri iz prakse (case study)


Modul 7:

IZBORNI: Results based Budgeting and Business Planning – Uspostavljanje sustava ključnih indikatora (KPI) i kreiranje operativnog plana s budžetiranjem

 • Povezivanje operativnog plana sa strategijom i vizijom organizacije
  • Različiti poslovni planova i njihova poveznica
  • Balanced Scorecard – alat za kreiranje, praćenje i komunikaciju ciljeva
  • Uloga managera u kreiranju plana
 • Kreiranje operativnog plana
  • Kreiranje ambicioznog i dostižnog plana prihoda
  • Određivanje fiksnih troškova
  • Uključivanje varijabilnih troškova
  • Predviđanje jednokratnih troškova
  • Integriranje svih elemenata i kreiranje budgeta
 • Određivanje ciljeva i prikladnih KPIeva
  • Odabir KPIeva za različite organizacije
  • Usklađivanje ciljeva i KPIeva
  • Delegiranje ciljeva na organizaciju, do razine zaposlenika
 • Operacionalizacija i provođenje plana kroz kreiranje i upravljanje portfeljom projekata
  • Nominacija projekata
  • Evaluacija i prioritizacija projekata
 • Praćenje ostvarenja i upravljanje rezultatom
  • Monitoriranje i izvještavanje po KPIevima
  • Kreiranje dashboarda za praćenje
  • Korigiranje aktivnosti, reprioritizacija aktivnosti i dostizanje cilja


Modul 8:

IZBORNI: Izrada investicijske studije/planiranje i ocjena isplativosti investicije

 • Osnove investicijskog planiranja
 • Planiranje investicijskog projekta
  a. Analiza okruženja
  I) PEST analiza
  b. Analiza tržišta
  I)   Analiza nabave
  II)  Analiza prodaje
  III) Analiza konkurencije
  IV) SWOT analiza
  c. Tehničko-tehnološka analiza
  d. Ekonomsko-financijska analiza
 • Ocjena investicijskog projekta
  a. Tržišna ocjena
  I) Statična ocjena projekta (financijski pokazatelji)
  II) Dinamična ocjena projekta
  (1) Ekonomski tok projekta
  (2) Razdoblje povrata investicijskog ulaganja
  (3) Neto sadašnja vrijednost (NPV)
  (4) Relativna neto sadašnja vrijednost (RNPV)
  (5) Interna stopa profitabilnosti (IRR)
  b. Ocjena neizvjesnosti
  I) Analiza praga rentabilnosti
  II) Analiza osjetljivosti
  III) Analiza vjerojatnosti
  c. Zbrojna i usporedna ocjena
  d. Društveno-ekonomska ocjena
 • Prikaz stvarnih investicijskih projekata
 • Sadržaj radionice:

  Polaznici će samostalno na temelju zadanog investicijskog projekta izraditi financijsku analizu u MS EXCEL-u kroz sljedeće grupe zadataka:

 • Formiranje ukupnog prihoda
 • Investiranje u osnovna sredstva
 • Poslovni rashodi
 • Investicije u obrtna sredstva
 • Izvori investiranja i obveze
 • Račun dobiti i gubitka
 • Financijski tok projekta
 • Bilanca
 • Financijski pokazatelji
 • Ekonomski tok
 • Tržišne ocjene
  a) Razdoblje povrata projekta
  b) Neto sadašnja vrijednost
  c) Relativna neto sadašnja vrijednost
  d) Interna stopa profitabilnosti
 • Analiza praga rentabilnosti
 • Analiza osjetljivosti

 

Ciljna skupina polaznika:
Poduzetnici, djelatnici u računovodstvu i financijskim odjelima, bankari, portfolio manageri, brokeri, investicijski i financijski analitičari, investicijski savjetnici, individualni i portfolio investitori, risk manageri i analitičari.

 

Medijski pokrovitelji programa je BIZdirekt.

Napomena: Svi moduli mogu se pojedinačno slušati kao zasebni seminari i navedeni su u Najavi seminara.

Kotizacija:
Redovna cijena programa: 8.600,00 kn + PDV.
Promotivna cijena programa za uplate do 3. listopada: 7.900,00 + PDV.

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.

Module je moguće polaziti i pojedinačno. Moguće je i plaćanje na 3 rate po 2.950,00 kn + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).

Svi redovni polaznici Financijske Akademije ostvaruju pravo na popust 30% za izborne module.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara.

Po završetku programa svi polaznici će dobiti uvjerenje Ovlaštenog Financijskog Managera (CFO) i biti osposobljeni za napredno upravljanje financijama i donošenje najzahtjevnijih poslovnih odluka.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi