Akademski i stručni nazivi te akademski stupanj

 

Titule pišemo ispred imena i prezimena, a akademske nazive, zvanja, iza njih.
 
Titule su, prema Rječniku hrvatskoga jezika (Anić, 2000.), naslov uza stečeno zvanje (profesor, doktor, docent, magistar i sl.). Ovdje trebamo pripaziti na dvije vrste i doktora i profesora.
 
Govorimo li o osobi koja je završila šestogodišnji studij medicine i stekla akademski naziv doktor medicine, tada taj naziv pišemo iza imena i prezimena (npr. Marko Horvat, dr. med.). No ako je Marko Horvat uspješno završio poslijediplomski znanstveni studij i obranio doktorsku disertaciju, njegova je titula doktora znanosti, čija se kratica dr. sc. piše ispred imena i prezimena (dr. sc. Marko Horvat).
Naš Marko Horvat ujedno i predaje na fakultetu, stoga ima titulu sveučilišnog profesora koja se također piše ispred imena i prezimena – prof. dr. sc. Marko Horvat.
 
Osoba koja je pak završila četverogodišnji studij hrvatskoga jezika i književnosti, nastavnički smjer, stekla je akademski naziv profesor, koji se piše iza imena i prezimena (Ivana Horvat, prof.).
 
U novomu, bolonjskom obrazovnom sustavu tri su stupnja visokog obrazovanja.
 
Završetkom preddiplomskoga sveučilišnog ili trogodišnjega stručnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni/stručni prvostupnik uz naznaku struke (sveučilišni prvostupnik (baccalaureus/baccalaurea) kroatologije), čija se kratica piše iza imena i prezimena (Marko Horvat, univ. bacc. croat.).
 
Slijedi diplomski sveučilišni studij, čijim se završetkom stječe akademski naziv magistar uz naznaku struke (magistar kroatologije), odnosno specijalistički diplomski stručni studij s akademskim nazivom stručni specijalist uz naznaku struke (stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija). Njihove se kratice također pišu iza imena i prezimena osobe (Marko Horvat, mag. croat.; Ivana Horvat, struč. spec. ing. techn. inf.).
Ovdje je važno napomenuti da magistri struke nikako nisu istovjetni magistrima iz "staroga" obrazovnog sustava, koji su završili 
poslijediplomski znanstveni studij i obranili magistarski rad. Time su stekli titulu magistra znanosti koja se piše ispred imena i prezimena (mr. sc. Marko Horvat).
 
Treći stupanj u hrvatskom obrazovnomu (bolonjskom) sustavu jest poslijediplomski sveučilišni studij, čijim se završetkom stječe akademski stupanj doktor znanosti uz naznaku znanstvenog, odnosno umjetničkog polja  i grane (doktor/doktorica znanosti iz polja geoznanosti, grane geografije). Ova se titula piše ispred imena i prezimena – dr. sc. Marko Horvat.  Želimo li istaknuti i akademski naziv studija koji je završio, pisat ćemo ovako: dr. sc. Marko Horvat, mag. math.
 
Ispred imena i prezimena često možemo vidjeti i kratice dr. sci. ili mr. sci. Obje kratice (sci. i sc.) nastale su od latinske riječiscientia (znanost), no prvi je oblik zastario te se danas koristi  sc. (dr. sc. i mr. sc.).
 
Akademski naziv ili stupanj nagrada je za višegodišnji trud i učenje, a oslovljavanje pogrešnom titulom, bilo pismeno ili usmeno, može se protumačiti kao izraz nepoštivanja.
 
Izvor:  Editor Plus