UVJETI KORIŠTENJA

 

1. Uvodne odredbe

Ovim Uvjetima korištenja uređuju se prava i obveze u vezi s korištenjem portala EduCentar na web stranici www.educentar.net (dalje u tekstu: EduCentar ili Portal) u vlasništvu trgovačkog društva Alma Career Croatia d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 20, OIB: 14273924910, (dalje u tekstu: Društvo).
 
Uvjeti korištenja, kao i sve njegove izmjene i dopune koje bi uslijedile, vrijede od dana kada su objavljeni na web stranici Portala, te su sastavni dio svakog ugovora, usmenog ili pisanog, sklopljenog između Društva i korisnika, te obvezuju svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi web stranicu www.educentar.net.
 
Svako korištenje Portala u cijelosti ili bilo kojeg njegovog dijela koje nije u skladu s Uvjetima korištenja, smatrat će se zloupotrebom usluge koju pruža Društvo i kršenjem Uvjeta korištenja.
 
Društvo zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa Portala, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to tko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
 

2.  Definicije

EDUCENTAR je naziv za internetski portal namijenjen za razmjenu podataka između pravnih i/ili fizičkih osoba o ponudi edukacijskih programa Klijenata s jedne strane i pronalasku odgovarajućih edukacija za potrebe Korisnika s druge strane.
 
KLIJENT u smislu ovih Uvjeta korištenja je naziv koji obuhvaća svaku fizičku i/ili pravnu osobu koja na web stranici EduCentar oglašava edukacijske programe u svrhu potrebe Korisnika za pohađanjem edukacija.
 
KORISNIK u smislu ovih Uvjeta korištenja je naziv koji obuhvaća svaku fizičku osobu koja koristi EduCentar u svrha pronalaska prikladnih edukacija.
 
OSOBNI PODATAK je u smislu ovih Uvjeta korištenja svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, a koji osobni podaci su zaštićeni prema odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
CJENIK je u smislu ovih Uvjeta korištenja cjenik usluga koji je u sklopu ponude poslan Klijentu.
 
GDPR je naziv za Uredbu 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
 
VODITELJ OBRADE je fizička ili pravna osoba koja određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka.
 
IZVRŠITELJ OBRADE je fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.
 

3. Odredbe koje se odnose na Klijente

 
U svrhu korištenja EduCentra, Klijent je obvezan izraditi korisnički račun i na taj se način registrirati.
 
Registrirani Klijenti mogu u svako doba objavljivati oglase za edukacije, te ih naknadno mijenjati u dogovoru sa savjetnicima EduCentra.
 
Usluga objavljivanja oglasa naplaćuje se dinamikom i u skladu s ponudom koja je poslana Klijentu. Klijent je suglasan da prihvat poslane ponude zajedno s Uvjetima korištenja EduCentar koji su sastavni dio ponude, čini Ugovor između Klijenta i društva Alma Career Croatia d.o.o., te obvezuje Klijenta na plaćanje usluge kako je definirano u ponudi. Uvjeti korištenja EduCentar dostupni su Klijentu na web stranici www.educentar.net.
 
Društvo zadržava pravo brisanja tekstova neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim prisilnim propisima i moralu. Ako se Klijent ne pridržava prisilnih pozitivnih propisa, Društvo zadržava pravo na neobjavljivanje pojedinačnog ili svih oglasa tog Klijenta. Društvo također zadržava pravo izmjene oglasa u smislu ispravljanja pravopisnih pogrešaka i strukture sadržaja oglasa.
 

4. Odgovornost za točnost podataka i odgovornost za štetu

 
Društvo ne odgovara, niti jamči za točnost dostavljenih, unesenih ili objavljenih osobnih podataka, kontakata, kvalifikacija, karakteristika, niti bilo kojih drugih podataka i sadržaja koje Klijenti i/ili Korisnici učine dostupnim tijekom korištenja portala EduCentar.
 
Ukoliko tijekom trajanja poslovne suradnje dođe do promjene ili ažuriranja bilo kojih podataka i/ili sadržaja, Klijent je obvezan bez odgode, pisanim putem, obavijestiti Društvo o nastalim promjenama.
 
Društvo ne odgovara niti Klijentima niti Korisnicima za bilo koju vrstu štete te se u tom smislu korištenjem EduCentra Klijenti i Korisnici odriču potraživati bilo kakvu štetu, imovinsku ili neimovinsku, koja bi im mogla biti nanesena zloupotrebom pogrešnih podataka od strane Klijenata, Korisnika ili pak trećih osoba.
 
Društvo nije odgovorno za eventualnu privremenu nedostupnost Portala, niti za djelomično ili potpuno nefunkcioniranje ili neispravno funkcioniranje istog. Društvo nije odgovorno za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka. Za sve navedeno odgovorni su pružatelji internetskih i telekomunikacijskih usluga.
 
Portal može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obujmu, kao rezultat redovnog ili izvanrednog održavanja sustava ili u slučaju unapređenja sustava.
 
Klijenti koji zlouporabljuju ili neovlašteno otkrivaju pristupne podatke za svoj korisnički račun trećim osobama koje za to nisu ovlaštene, odgovaraju za svu štetu koja je proizašla neovlaštenim pristupom korisničkom računu, bilo Društvu, bilo drugim pravnim ili fizičkim osobama čije su osobne podatke zloupotrijebili.
 

5. Autorska prava

 
Društvo ima za područje Republike Hrvatske isključivo autorsko pravo i prava intelektualnog vlasništva na Portalu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: ime, domena, tekst, vizualni i audio elementi, vizualni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Portala, kojih je autor Društvo.
 
Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela Portala, ili Portala u cjelini, bez izričite prethodne pisane suglasnosti Društva kao nosioca isključivih autorskih prava, smatrat će se povredom autorskih prava Društva i podložno je pokretanju sudskih postupaka u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske.
 
Portal može sadržavati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualnog vlasništva imaju treće osobe, kao što su sadržaji korisnika Portala, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Treće osobe imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nositelji tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Portalu Društva.
 
Postavljanjem sadržaja na Portal, korisnik je suglasan da isti postane vidljiv svakom posjetitelju Portala, pod uvjetima i na način iz ovih Uvjeta korištenja. Prenošenje sadržaja ili dijela sadržaja s bilo kojeg dijela Portala dozvoljeno je samo uz izričitu prethodnu pisanu suglasnost Društva, uz napomenu da je sadržaj preuzet s Portala i uz naznaku odgovarajuće poveznice na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Društvo ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava i/ili prava intelektualnog vlasništva.
 
Svaki korisnik Portala samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko djelo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavio i putem Portala učinilo javno dostupnim.
 

6. Zaštita i obrada osobnih podataka

 
U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (eng. GDPR) Društvo se smatra Izvršiteljem obrade pri prikupljanju osobnih podataka Korisnika oglasa za edukacijske programe Klijenata, koji se smatraju Voditeljem obrade osobnih podataka.
 
Voditelj obrade obvezan je prikupljati osobne podatke koje zaprimi na svoj e-mail, na zakoniti i transparentan način te ih ne smije koristiti u drugu svrhu osim za odgovore na upit o edukacijskim programima koji su pristigli putem oglašavanja na web stranici www.educentar.net.
 
Voditelj obrade dužan je prikupljati samo one podatke koji su primjereni, relevantni i ograničeni na podatke koji su nužni za svrhu za koju se podaci prikupljaju.
 
Voditelj obrade potvrđuje da je implementirao organizacijske i tehničke mjere koje će omogućiti kontrolu nad prikupljanjem osobnih podataka putem web stranice www.educentar.net te je odgovoran za preuzimanje prikupljenih osobnih podataka Korisnika i dodjeljivanje pristupnih podataka za svoj korisnički račun.
 
Voditelj obrade se obvezuje u potpunosti surađivati sa Izvršiteljem obrade kako bi svakom Korisniku koji to zahtijeva omogućio ostvarenje prava koja su utvrđena propisima o zaštiti osobnih podataka (pravo pristupa, ispravka, brisanja, prenosivosti, ograničenja obrade i prigovora na obradu osobnih podataka).
 
Voditelj obrade se obvezuje u slučaju kršenja propisa u pogledu obrade osobnih podataka u potpunosti surađivati sa Izvršiteljem na otklanjanju štete i suradnji sa regulatornim tijelima.
 
Izvršitelj obrade se obvezuje provoditi obradu osobnih podataka (prikupljanje upita i statistika prijave) isključivo u okviru usluge, u ime Voditelja obrade i u svrhu koja je određena međusobnom poslovnom suradnjom, evidentirati i čuvati sve procese obrade osobnih podataka koje provodi u ime i za račun Voditelja obrade do opoziva od strane Klijenta.
 
Izvršitelj obrade osigurava Voditelju obrade da pristup Osobnim podacima imaju samo oni njegovi zaposlenici i/ili druge osobe koje djeluju pod njegovim nadzorom a koje su na to ovlaštene temeljem propisa ili ugovornog odnosa te da pristup Osobnim podacima postoji samo u onoj mjeri u kojoj je to nužno za pružanje usluge.
 
Izvršitelj usluge navodi kako je poduzeo sve organizacijske i tehničke mjere kako su propisane GDPR-om, a osobito redovite sustave kontrole, testiranja, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti IT sustava.
 
Izvršitelj obrade će redovito procjenjivati učinkovitost tehničkih i organizacijskih mjera te ih kontinuirano usavršavati i unapređivati.
 
Izvršitelj i voditelj obrade će se međusobno informirati o svakoj povredi osobnih podataka koja je relevantna unutar 24 sata od kada je šteta nastala.
 
Izvršitelj obrade može obrađivati podatke voditelja obrade smo u statističke i analitičke svrhe testiranja IT sustava i praćenje statistika prijava na oglas za edukaciju.
 

7. Jurisdikcija i rješavanje sporova

 
Na sve pravne odnose koji nastanu između Društva, Klijenata i Korisnika, uz ove Uvjete korištenja primjenjuje se hrvatsko materijalno pravo izuzev odredbi koje se odnose na rješavanje sukoba zakona.
 
Sve eventualne sporove će Društvo, Klijenti i Korisnici pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju pokretanja sudskih postupaka, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.
 

8. Završne odredbe

 
Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu od dana njihovog objavljivanja na web stranici Portala.
Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i dopuniti ove Uvjete korištenja. Važećim Uvjetima korištenja smatrat će se verzija objavljena na web stranici Portala www.educentar.net.
 
Zagreb, 27. ožujka 2024.

Link na dokument: Uvjeti

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.