Prilikom korištenja portala EduCentar na web stranici www.EduCentar.net  (dalje u tekstu: EduCentar) u vlasništvu trgovačkog društva TAU ON-LINE d.o.o. za informatiku, Zagreb, Strojarska cesta 20, OIB: 14273924910, (dalje u tekstu: Društvo), primjenjuju se sljedeći:
 

Opći uvjeti korištenja

 

1. Uvodne odredbe i definicije

„Opći uvjeti“ je naziv za ove Opće uvjete korištenja kao i sve njegove izmjene i dopune koje bi uslijedile. Opći uvjeti vrijede od dana kada su objavljeni na web stranici www.educentar.net te su sastavni dio svakog ugovora, usmenog ili pisanog, sklopljenog između Društva s jedne strane te korisnika s druge strane te obvezuju svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi EduCentar.
 
„EduCentar“ je naziv za internetski portal namijenjen za razmjenu podataka između pravnih i/ili fizičkih osoba o ponudi edukacijskih programa Klijenata s jedne strane i pronalasku odgovarajućih edukacija za potrebe Korisnika s druge strane.
 
„Klijent “ u smislu ovih Općih uvjeta je naziv koji obuhvaća svaku fizičku i/ili pravnu osobu koja na web stranici EduCentar oglašava edukacijske programe u svrhu potrebe Korisnika za pohađanjem edukacija.
 
„Korisnik“ u smislu ovih Općih uvjeta je naziv koji obuhvaća svaku fizičku osobu koja koristi EduCentar u svrha pronalaska prikladnih edukacija. 
 
„Osobni podatak“ je u smislu ovih Općih uvjeta svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, a koji osobni podaci su zaštićeni prema odredbama važećeg Zakona o zaštiti osobnih podataka.
 
„Cjenik“ je u smislu ovih Općih uvjeta cjenik usluga koji je u sklopu ponude poslan Klijentu.
 
„GDPR“ je naziv za Uredbu 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podtaka).
 
 

2. Odredbe koje se odnose na Klijente 

U svrhu korištenja EduCentra, Klijent  je obvezan izraditi korisnički račun i na taj se način registrirati.
 
Registrirani Klijenti  mogu u svako doba objavljivati oglase za edukacije, te ih naknadno ih mijenjati u dogovoru sa savjetnicima EduCentra. 
 
Usluga objavljivanja oglasa naplaćuje se dinamikom i u skladu s ponudom koja je poslana Klijentu i koju je Klijent prihvatio. 
 
Društvo zadržava pravo brisanja tekstova neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim prisilnim propisima i moralu. Ako se Klijent ne pridržava prisilnih pozitivnih propisa, Društvo zadržava pravo na neobjavljivanje pojedinačnog ili svih oglasa tog Klijenta. Društvo također zadržava pravo izmjene oglasa u smislu ispravljanja pravopisnih pogrešaka i strukture sadržaja oglasa. 
 
 

3. Autorska prava 

Izgled web stranice EduCentar, njegov sadržaj, izgled oglasa, računalni programi koji pogone EduCentar, crteži, planovi, skice te tablice i sl. su autorsko djelo u vlasništvu Društva te su kao takva zaštićena važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.
 
Baze podataka koji su sakupljeni radom web stranice EduCentar su također zaštićene kao takve sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima.
 

4. Odgovornost za točnost podataka i odgovornost za štetu

Društvo ne odgovara za, niti jamči točnost dostupnih Osobnih podataka, kontakata, kvalifikacija, karakteristika niti bilo kojih drugih podataka koji Korisnici navedu kada ostavljaju svoje osobne podatke Klijentima kako bi ih kontaktirali u svrhu pružanja informacija vezano za edukacijske programe. 
 
Društvo ne odgovara niti Klijentima niti Korisnicima za bilo koju vrstu štete te se u tom smislu korištenjem EduCentra Klijenti i Korisnici odriču potraživati bilo kakvu štetu, imovinsku ili neimovinsku, koja bi im mogla biti nanesena zloupotrebom pogrešnih podataka od strane Klijenata, Korisnika ili pak trećih osoba.
 
Klijenti koji zlouporabljuju ili neovlašteno otkrivaju pristupne podatke za svoj korisnički račun trećim osobama koje za to nisu ovlaštene, odgovaraju za svu štetu koja je proizašla neovlaštenim pristupom korisičkom računu, bilo Društvu, bilo drugim pravnim ili fizičkim osobama čije su osobne podatke zloupotrijebili.
 

5. Zaštita osobnih podataka

U skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR-a) TAU ON-LINE d.o.o. smatra se Izvršiteljem obrade pri prikupljanju osobnih podataka Korisnika oglasa za edukacije koji se smatra Voditeljem obrade podataka. 
 
Voditelj obrade podataka obvezan je prikupljati osobne podatake koje zaprimi na svoj e-mail, na zakoniti i transparentan način te ih ne smije koristiti u drugu svrhu osim za odgovore na upit o edukacijskim programima  koji su pristigli putem oglašavanja na web stranici EduCentar. 
 
Voditelj obrade dužan je prikupljati samo one podatke koji su primjereni, relavnatni i ograničeni na podatke koji su nužni za svrhu za koju se podaci prikupljaju. 
 
Voditelj obrade potvrđuje da je implementirao organizacijske i tehničke mjere koje će omugućiti kontrolu nad prikupljanjem osobnih podataka putem web stranice EduCentar te je odgovoran za preuzimanje prikupljenih osobnih podataka Korisnika i dodjeljivanje pristupnih podataka za svoj korisnički račun. 
 
Voditelj obrade se obvezuje u potpunosti surađivati sa Izvršiteljem obrade kako bi svakom Korisniku koji to zahtijeva omogućio ostvarenje prava koja su utvrđena propisima o zaštiti osobnih podataka (pravo pristupa, ispravka, brisanja, prenosivosti, ograničenja obrade i prigovora na obradu osobnih podataka). 
 
Voditelj obrade se obvezuje u slučaju kršenja propisa u pogledu obrade osobnih podataka u potpunosti surađivati sa Izvršiteljem na otklanjanju štete i suradnji sa regulatornim tjelima. 
 
Izvršitelj obrade se obvezuje provoditi obradu osobnih podataka (prikupljenje upita i statistika prijave) isključivo u okviru usluge, u ime Voditelja obrade i u svrhu koja je određena međusobnom poslovnom suradnjom, evidentirati i čuvati sve procese obrade osobnih podtaka koje provodi u ime i za račun Voditelja obrade do opoziva od strane Klijenta. 
 
Izvršitelj obrade osigurava Voditelju obrade da pristup Osobnim podacima imaju samo oni njegovi zaposlenici i/ili druge osobe koje djeluju pod njegovim nadzorom a koje su na to ovlaštene temeljem propisa ili ugovornog odnosa te da pristup Osobnim podacima postoji samo u onoj mjeri u kojoj je to nužno za pružanje usluge. 
 
Izvršitelj usluge navodi kako je poduzeo sve organizacijske i tehničke mjere kako su propisane GDPR-om a osobito redovite sustave kontrole, testiranja, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti IT sustava. 
 
Izvršitelj obrade će redovito procjenjivati učinkovitost tehničkih i organizacijskih mjera te ih kontinuirano usvršavati i unapređivati. 
 
Izvršitelj i voditelj obrade će se međusobno informirati o svakoj povredi osobnih podataka koja je relavantna  unutar 24 sata od kada je šteta nastala. 
 
Izvršitelj obrade može obrađivati podatke voditelja obrade smo u statističke i analitičke svrhe testiranja IT sustava i praćenje statistika prijava na oglas za edukaciju. 
 
 

6. Završne odredbe

Na sve pravne odnose koji nastanu između Društva, Poslodavaca i Posloprimaca se uz ove Opće uvjete primjenjuje hrvatsko materijalno pravo izuzev odredbi koje se odnose na rješavanje sukoba zakona.
 
Sve eventualne sporove će Društvo, Poslodavci i Posloprimci pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju pokretanja sudskih postupaka, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.