CFO akademija

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 7.990 kn + PDV

Naziv: Hrvatski institut za financije

Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Teme modula CFO AKADEMIJE

Predavači: Kristijan Cinotti, ovl. porezni savjetnik i ovl. revizor, Andrija Garofulić, ACCA, Pere Mioč, Lovre Botica, Mirela Copot Marjanović, ovl. revizor i ACCA, gosti predavači. 

 • MODUL 1   (1-dnevni seminar/radionica) - Menadžersko računovodstvo i budžetiranje (Kako CFO može kreirati izvještaje za upravljanje poduzećem?) 28. rujna 2018. 
 • MODUL 2. (1-dnevni seminar/radionica) - Moderno računovodstvo, radni kapital i struktura financiranja 12. listopada 2018. 
 • MODUL 3   (1-dnevni seminar/radionica) - Kako CFO može „uljepšati“ bilancu? – Kreativno računovodstvo i manipulacija financijskim izvještajima 09. studeni 2018. 
 • MODUL 4   (1-dnevni seminar/radionica - Kako koristiti financijske pokazatelje kao alat za upravljanje poduzećem? (Čitanje financijskih izvještaja i pretvaranje u „jezik“ menadžera nefinacijaša) 30. studeni 2018.
 • MODUL 5   (1-dnevni seminar/radionica) - Što CFO mora znati o PDV-u i završnom računu (Porezu na dobit)? (s posebnim osvrtom na slučajeve Europskog Suda Pravde (ECJ slučajevi) 06. prosinca 2018.
 • DODATNI MODUL. (1-dnevni seminar/radionica) - Kako CFO može uštedjeti vrijeme i postati efikasniji koristeći Excel? (praktična primjena Excel-a u financijama i računovodstvu) 24. listopada 2018.

Teme izlaganja gost predavača (gosti predavači su eminentni stručnjaci iz domaće i inozemne prakse kao i iz Porezne uprave)

MODUL 1: Menadžersko računovodstvo i budžetiranje (Kako CFO može kreirati izvještaje za upravljanje poduzećem?)

U ovom modulu se obrađuje budžetiranje i izrada izvještaja skrojenih prema potrebama poduzeća na temelju modernih tehnika budžetiranja. Cilj je da polaznici budu upoznati s modernim tehnikama budžetiranja kao i problemima u praksi za primjenu istih.

CILJ SEMINARA

Prvi dio modula se odnosi na budžetiranje (planiranje). Međutim, budžetiranje mora biti povezano sa strategijom poduzeća i izvještajima (informacijama) koje su menadžerima potrebne za upravljanje poduzećem. S tim u svezi, da bi se moglo dobro budžetirati CFO mora kao preduvjet dobro razumjeti specifičnosti biznisa za koji je odgovoran (rizike, prednosti, specifičnosti). Nadalje, potrebno je razumjeti pozicije budžeta i kretanje prihoda i rashoda, kao i smisao target costinga.

Drugi dio se odnosi na profitne centre i zamke u koje upadaju CFO-i vezano uz profitne centre, te na moderne tehnike povezane uz profitne centra (ABC costing, rolling budžetiranje etc.)

Treći dio se odnosi na kontrolu ostvarenja i razumijevanje odstupanja od budžeta. U ovom dijelu je fokus na varijancama i kako se izračunavaju i kakve preporuke možemo izvući na temelju njih.

SYLLABUS

 • Menadžment izvještaji
 • Važnost razumijevanja biznisa – rizici, specifičnosti
 • Razumijevanje strategije i određivanje pripadajućih KPI’s
 • Profitni centri – “gdje gubim a gdje zarađujem novac?”
 •  4. točke pokrića
 • karakter rashoda – varijabilni, fiksni i “oni između”
 • BEP – break even point
 • target costing
 • Inkrementalno budžetiranje
 • ZBB budžetiranje
 • ABC costing i budžetiranje
 • Rolling budžeti
 • Flexed budgeti
 • cost benefit i realnost
 • kontrola ostvarenja budžeta (varijance, izračuni i preporuke)

MODUL 2: Moderno računovodstvo, radni kapital i struktura financiranja (12. listopada 2018.)

Cilj ovog modula je pokazati u kojem smjeru se razvija moderno računovodstvo, koja znanja se traže od CFO-a vezano uz upravljanje radnim kapitalom i strukturom financiranja. Modul je baziran na temelju praktičnog iskustva i područja koja se obrađuju u okviru ACCA programa.

CILJ SEMINARA

U prvom dijelu će se govoriti o tradicionalnom nasuprot modernom računovodstvu. Što se očekuje od modernog CFO-a, te kako iskoristiti računovodstvo kao alat za planiranje, kontrolu i odlučivanje. Pokazat ćemo koji odnos CFO treba imati prema strategiji poduzeća i kakve veze ima strategija poduzeća s praktičnim zadacima s kojima se CFO susreće.

Kako je jedna od temeljnih zadaća CFO-a pobrinuti se za likvidnost i stabilnu strukturu financiranja, u drugom dijelu seminara ćemo na temelju praktičnih tehnika pokazati kako se može utvrditi ima li neko poduzeće problema s likvidnošću i strukturom financiranja. Ovaj dio seminara će biti koncipiran u obliku radionice gdje će se prolaziti kroz konkretne slučajeve sa ciljem utvrđivanja ima li poduzeće problema sa strukturom financiranja i što bi CFO trebao poduzeti. Radionica će uključivati primjere kako banke gledaju na strukturu financiranja i kako bi se CFO pripremio za kvalitetnije pregovore s bankama.

Treći dio modula odnosi se na upravljanje radnim kapitalom, novčani jaz i tehnike kako se može efikasnije upravljati radnim kapitalom i smanjiti novčani jaz. Ovdje su korištene matematičke formule koje se obrađuju u ACCA literaturi vezano uz upravljanje radnim kapitalom.

Zadnji dio odnosi se na alat kontrolnih listi (checklista) koja treba pomoći CFO-o kao sigurnost da su minimalne mjesečne radnje napravljene kako bi se mogao napraviti mjesečni izvještaj i PDV prijava. Svaki polaznik će dobiti primjer checkliste koju može primijeniti u svom poduzeću.

SYLLABUS

 • Tradicionalno vs moderno računovodstvo
 • Planiranje, kontrola i preporuke za donošenje odluka
 • Strategija i CFO
 • Radni kapital i likvidnost
 • Struktura financiranja – kako je provjeriti, kako je uskladiti s bilancom
 • Koliko dividende isplatiti da se ne ugrozi bilanca
 • Koliko se može neko poduzeće zadužiti a da se ne ugrozi stabilnost
 • Kako uskladiti bilancu s računom dobiti i gubitka
 • Izračun slobodnog novčanog toka
 • Menadžment radnog kapitala, kalkulacije diskonta kupcima, dobavljačima
 • Novčani jaz i kako ga smanjiti
 • Praktične tehnike provjere mjesečnih knjiženja – checklista

MODUL 3: Kako CFO može „uljepšati“ bilancu? – Kreativno računovodstvo i manipulacija financijskim izvještajima (09. studeni 2018.)

Cilj prvog modula je pokazati kako CFO može „uljepšati“ bilancu i pokazati što se smije a što ne raditi na temelju praktičnih slučajeva iz svijeta (Enron, WorldCom) i Hrvatske (konkretni primjeri iz prakse).

CILJ SEMINARA

Seminar „Kako CFO može „uljepšati“ bilancu? – Kreativno računovodstvo i manipulacija financijskim izvještajima“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem financijskih izvještaja. Cilj je pokazati kako bilancu „uljepšavaju maheri“ iz zemlje i svijeta. Financijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji te gdje postoji prostor za manipulacije, kao i što je dozvoljeno a što nije.

Financijski izvještaji determiniraju odnose prema kreditorima, dobavljačima, klijentima te dioničarima kompanije te stoga o njima umnogome ovisi cijena dionica poduzeća, mogućnost dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obveze. Upravo stoga je ključno vidjeti u kojim segmentima financijskih izvještaja postoji prostor za manipulacije te gdje se u praksi najčešće evidentiraju određene manipulacije.

Seminar će također biti koristan za bolje razumijevanje računovodstvenih standarda koji će se prolaziti na temelju konkretnih primjera iz prakse. Bez obzira na velik broj standarda (što MSFI-a (MRS-eva) što HSFI-a) ipak postoje oni najkorišteniji koje ćemo obraditi u ovoj radionici. Također, napraviti ćemo kratku usporedbu između HSFI-a i MSFI-a za te iste standarde. Cilj seminara je uputiti korisnike u zahtjeve najznačajnijih standarda, te ukazati na najčešće nedoumice i greške s kojima smo se susretali u praksi. Također jedna od tema će biti i kako postupiti ukoliko se otkrije da se u prijašnjim godinama napravila greška.

Seminar je zamišljen kao radionica u kojoj će polaznici na konkretnim primjerima pokušati primijeniti stečeno znanje sa seminara.

 SYLLABUS

 •  Prezentacija financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku) te njihovih ključnih dijelova i poveznica
 • Upoznavanje sa  financijskom analizom izvještaja
 • Ukazivanje na  računovodstvena načela čije kršenje rezultira računovodstvenim greškama i manipulacijama
 • Oblici i tehnike primjene kreativnog računovodstva
 • Prostor za manipulacije financijskim izvještajima te utjecaj na poslovni rezultat
 • Dugotrajna imovina – usporedba standarda, utjecaj na vrijednost imovine primjenom različitih standarda, promjena namjene nekretnina i prijenosi iz vrednovanja imovine po jednom standardu na vrednovanje po drugim standardima, poseban naglasak na revalorizaciju dugotrajne imovine sa primjerima;
 • Prihodi – priznavanje, mjerenje i objavljivanje vezano uz prihode, primjeri iz prakse (na što je potrebno paziti);
 • Rezerviranja – priznavanje, mjerenje i objavljivanje vezano uz rezerviranja, primjeri iz prakse (na što je potrebno paziti);
 • Računovodstvene politike, procjene

MODUL 4: Kako koristiti financijske pokazatelje kao alat za upravljanje poduzećem? (Čitanje financijskih izvještaja i pretvaranje u „jezik“ menadžera nefinacijaša) (30. studeni 2018.)

Fokus modula je na financijskim pokazateljima i tumačenju i razumijevanju istih. Nadalje, proći će se kroz više tema s kojima bi CFO trebao biti upoznat (drvo odlučivanja, M&A, procjena vrijednosti, balance scorecard i 5 Porterovih sila).

CILJ SEMINARA

U prvom dijelu modula cilj je proći kroz ključne financijske pokazatelje i tumačenje istih. Pri tome je potrebno sagledavati financijske izvještaje u cjelini i prikazati povezanost računovodstvenih kategorija. Fokus će biti na tome kako financijske pokazatelje iskoristiti za donošenje konkretnih odluka.

U drugom dijelu se prolazi kroz praktična znanja koja bi CFO trebao znati vezano uz asignaciju, cesiju, faktoring itd. Nadalje, polaznici će se upoznati s tehnikama odlučivanja kao što je drvo odlučivanja i druge tehnike odlučivanja.

Treći dio modula odnosi se na M&A, dokapitalizacije, procjene vrijednosti i prodaje poduzeća.

Četvrti dio modula odnosi se na balance scorecard, 5 Porterovih sila, cjenovne strategije i određivanje uspješnosti divizija sa čime bi moderni CFO trebao biti upoznat.

SYLLABUS

1

 

Financijski pokazatelji

 
 • teorija o Ekvilibriju računovodstvenih kategorija
 
 • kako financijske pokazatelje pretvoriti u konkretne korake u odlučivanju
 
 • KPI – ključni financijski pokazatelji – razumijevanje i tumačenje

2

Neke stvari koje svaki CFO treba znati

 
 • kompenzacija, cesija, asignacija
 
 • zadužnica, mjenica
 
 • faktoring
 
 • drvo odlučivanja (decision tree)
 
 • druge tehnike odlučivanja

3

M&A

 
 • Procjena vrijednosti poduzeća (DCF, tržišna, knjigovodstvena vrijednost)
 
 • Dokapitalizacija
 
 • Prodaja poduzeća

4

Dobro je dodatno znati

 
 • Što je balance scorecard i kakve veze to ima s financijama?
 
 • Što je 5 porterovih sila?
 
 • metode određivanja cijena (market skimming, penetration pricing etc.)
 
 • Analiza uspješnosti divizija – ROI i RI
 
 • Throughput accounting

 
MODUL 5: Što CFO mora znati o PDV-u i završnom računu? (s posebnim osvrtom na slučajeve Europskog Suda Pravde (ECJ slučajevi) (06. prosinca 2018.)

Cilj petog modula je da CFO bude dobro upoznat s PDV-om budući da se radi o najvažnijem porezu gdje su rizici vrlo visoki ukoliko se radi pogrešno, a sve što je vezano uz PDV je u nadležnosti CFO-a.

CILJ SEMINARA

Cilj seminara je uputiti polaznike u kompleksan sustav oporezivanja PDV-om koji je definiran lokalnim zakonodavstvom, EU PDV direktivom i velikim brojem presuda Europskog suda pravde.

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica u kojoj će polaznici, među ostalim, postavljati pitanja predavačima, imati priliku vidjeti dosta primjera iz prakse s posebnim osvrtom upravo na sudsku PDV praksu koja čini sustav PDV-a posebno zanimljivim.

Nakon seminara bi polaznici trebali imati dobar pregled Zakona i Pravilnika o PDV-u kao i problema u praksi. Prolazit će se kroz konkretne primjere oporezivanja nekretnina, usluga, prodaje roba u EU, izvan EU itd.

Seminar se bavi praktičnim pitanjima sastavljanja završnog računa. To su znanja koji bi svaki CFO morao imati. Tijekom seminara će se  razmotriti  preporučeni hodogram kreiranja završnog računa, kao i optimizacija same porezne obveze poreza na dobit.

Cilj seminara je uputiti polaznike u specifična znanja potrebna kako bi se sastavio završni račun, od pripremnih radnji, obračuna članarina, do sastavljanja samih završnih izvještaja.

Seminar je zamišljen kao radionica u kojoj će polaznici, među ostalim, sastaviti svoj završni račun.

SYLLABUS

 • Tko je porezni obveznik – poseban osvrt na udruge, male obveznike i lokalnu samoupravu;
 • Predmet oporezivanja PDV-om – što je predmet PDV-a, s naglaskom na posebnosti kao što su uzorci, članarine, premještaje dobara, call – off stock i slično;
 • Pragovi stjecanja i isporuka – na što pripaziti;
 • Kada nastaje porezna obveza – poseban naglasak na mišljenja Ministarstva Financija nasuprot europskoj praksi;
 • Kada nastaje pravo na odbitak pretporeza – poseban osvrt s aspekta presuda ECJ-a u odnosu na račune, obavljanje djelatnosti u poslovne svrhe i slično;
 •  Mjesto oporezivanja – gdje se oporezuju usluge, a gdje isporuke dobara;
 • Oporezivanje građevina i zemljišta u novom sustavu PDV – pregled izmjena koje stupaju na snagu 1.1.2015.;
 • Porezni tretman usluga pruženih u intra community području, kao i prema trećim zemljama i trećem području;
 • Posebne odredbe vezane za oporezivanje turističkih agencija, uslugama posredovanja i sl.;
 • Isporuka usluga vezanih za nekretnine – na što paziti?
 • Oslobođenje od PDV-a – s primjerima i mišljenjima iz prakse;
 • Specifičnosti financijskih usluga – konkretne presude i primjeri iz prakse,
 • zanimljivosti vezane uz isporuke bez naknade – uz osvrt na mišljenja i ECJ presude
 • Ostale posebnosti – usluge pristupa, porezni tretman prefakturiranja i ostale zanimljivosti
 •  Pripremne radnje u okviru dugotrajne imovine – amortizacija, otpis imovine koja se ne koristi, udjeli i ostalo;
 • Pripremne radnje u okviru kratkotrajne imovine – kontrola potraživanja, zaliha, novca i ostalih stavki;
 • Pripremne radnje u okviru pasive – kontrola dugoročnih i kratkoročnih obveza, strukture pasive, usklade obveza s vjerovnicima i sl;
 • Poseban osvrt na aktivna i pasivna vremenska razgraničenja i kontrola rezultata;
 • Obračun turističke članarine – stope i osnovice;
 • Obračun spomeničke rente – stope i osnovice;
 • HGK članarina i doprinosi – kako ih obračunati;
 • Završni obračun PDV-a – PDV-K i na što pripaziti u smislu ostalih financijskih izvještaja;
 • Sastavljanje PD obrasca – prikaz porezno priznatih i nepriznatih stavki;

DODATNI MODUL: Kako CFO može uštedjeti vrijeme i postati efikasniji koristeći Excel? (praktična primjena Excel-a u financijama i računovodstvu) (24. listopada 2018.)

Cilj  modula je uštedjeti vrijeme i postati efikasniji u svakodnevnom radu koristeći Excel.

CILJ SEMINARA

Cilj seminara je proći kroz određene funkcije i mogućnosti koje CFO-u i računovođama pomažu u svakodnevnom radu.

Cijeli seminar je zamišljen kao radionica tako da bi svi polaznici trebali ponijeti prijenosno računalo sa sobom kako bi mogli na konkretnim primjerima vježbati.

SYLLABUS

1. Mogućnosti Excela

 • Tekstualne i datumske funkcije
 • Kreiranje padajućih izbornika
 • Zaštita ćelija i radnih listova
 • Zamjena redaka i stupaca

2.  Povezivanje financijskih izvještaja

 • Mapiranje i korištenje funkcije VLOOKUP
 • Izrada PD obrasca direktnom vezom sa bilancom
 • Izrada GFI obrasca

3.       Povezivanje Excela i Worda

 • Bilješke

4.       Excel modeli za svakodnevno korištenje u računovodstvu

 • Model obračuna plaće
 • Model putnog naloga
 • Model izlaznog računa
 • Osnovni pokazatelji poslovanja

5.       Praćenje poslovanja poduzeća

 • Praćenje učinkovitosti naplate korištenjem naprednog uvjetnog oblikovanja
 • Analiza ročnosti korištenjem naprednih funkcija SUMIFS, COUNTIFS

6.       Izrada simulacije mogućih scenarija (SCENARIO funkcija)

7.       Korištenje PIVOT (zaokretnih,  stožerskih) tablica

8.       Izrada grafikona u poslovanju

9.       Korisni savjeti i trikovi u korištenju excela

Gost predavači:

(Imena gost predavača bit će objavljena naknadno, uključivati će relevantne stručnjake iz domaće i inozemne prakse kao i iz Porezne uprave)

Kotizacija

Redovna kotizacija CFO Akademije

7.990kn+PDV

Prijava na program do 21.09.2018. (popust od 15%)

6.790kn+PDV

Sudjelovanje dvoje polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)

 

Prijava na program do 07.09.2018. ili sudjelovanje troje ili više polaznika iz iste institucije (popust 25%)

 

Moguće plaćanje kotizacije u ratama

6.790kn+PDV

 

5.990kn+PDV

Fizičke osobe

Poseban popust na upit

Plaćanje kotizacija samo za pojedine module

Kotizacija na upit

Kotizaciju možete platiti na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN: HR0623600001101988744, prije početka edukacije.

 

Napomena

Dnevni program seminara počinje u 08:30, a završava u 16:00.

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze.

Polaznici će dobiti i materijale sa seminara.

Polaznicima je osiguran besplatan parking u garaži Importanne Gallerije uz prethodnu najavu.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi