CERTIFICIRANI TEČAJ: stručnjak za porez na dohodak

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 8.000 kn + PDV

Naziv: Verlag Dashöfer

Kategorija: Tečajevi

Opis

Među računovođama postoji predrasuda da porez na dohodak nije kompliciran, međutim praksa je pokazala da se upravo na ovoj sferi oporezivanja događaju velike pogreške. Posebno je neugodna situacija kada je tu pogrešku potrebno objasniti zaposleniku ili Poreznoj upravi. Tu je potrebno voditi računa da kod isplate dohodaka koji u sebi imaju elemente inozemnosti, može doći do poreznih prekršaja učinjenih u više država.

Polaznici tečaja će kroz šest modula naučiti riješiti sve nedoumice o porezu na dohodak kroz stručno predavanje i kroz prikaz praktičnih primjera. Poseban naglasak tečaja je na osposobljavanju polaznika za stručnjake iz područja poreza na dohodak. Također naglasak je stavljen i sitne na aktualnosti koje je vrlo lako previdjeti, kao i na najčešće propuste koji se događaju u obračunu dohotka. Proći će sve specifične situacije kod obračuna plaća kroz sve slučajeve, a tako i kod plaća s elementom inozemnosti. Također će se educirati i za sve ostale oporezive dohotke. Na praktičnim primjerima pokazat će se kako se rade specifični obračuni te kako se ispunjavaju u takvim slučajevima JOPPD obrasci.

Polaznici tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobiti će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za porez na dohodak" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja u pisanom i elektroničkom obliku, 
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama, 
 • osvježenja u pauzama i ručak.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen šefovima računovodstva, računovodstvenim managerima, zaposlenicima u računovodstvenim servisima, zaposlenicima u velikim tvrtkama na obračunu plaća i revizorima. Također tečaj je namijenjen svima koji žele proširiti svoja znanja i naučiti nešto novo.

Datum Mjesto Cijena
22.10. – 19.11.2019 Zagreb 8000 Kn + PDV

Raspored seminara

1. MODUL: Dohodak od nesamostalnog rada 22.10.2019.
Predavačica: Mira Ognjan, mag. oec.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Obračun plaće

 • Struktura plaće,
 • Doprinosi iz plaće i na plaću (primjena najniže i najviše osnovice),
 • Primjena najviše mjesečne osnovice za plaćanje doprinosa,
 • Specifičnosti u utvrđivanju osobnog odbitka,
 • Oporezivanje plaće,
 • Računovodstveno praćenje plaće,
 • Jednostavni primjeri: obračun plaće i JOPPD,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Konkretni primjeri obračuna plaće s pojašnjenjima

 • Isplata redovne plaće,
 • Obračun dohotka u naravi i troškova službenih putovanja u RH i inozemstvu,
 • Obračun korištenja službenog automobila u privatne svrhe,
 • Prvo zapošljavanje i prestanak radnog odnosa,
 • Zapošljavanje mladih osoba i osoba prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji,
 • Minimalna plaća i naknada plaće niža od najniže osnovice za obračun doprinosa,
 • Neisplata minimalne plaće i naknadna isplata,
 • Rad kod dva poslodavca istovremeno tijekom jednog mjeseca,
 • Isplata plaće za zaposlenike koji imaju beneficirani radni staž,
 • Primjena najviše mjesečne osnovice za plaćanje doprinosa,
 • Isplata plaće i ostalih primitaka viših od najviše godišnje osnovice.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Radionica – primjena stečenog znanja

 • Obračuni plaća na konkretnim primjerima,
 • Evidencija plaća kroz JOPPD obrazac,
 • Završna diskusija i rasprava.

2. MODUL: Specifične situacije obračuna plaća 29.10.2019.
Predavačica: Dijana Ivanković, računovođa

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Ovrha na plaći, neisplata plaća

 • Ovrha na plaći,
 • Primjer neisplate plaće,
 • Isplata zaostale plaće,
 • Isplata plaće u dijelovima,
 • Koje se tražbine ne mogu plijeniti?,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Plaće u nepunom radnom vremenu, plaće u naravi, bonusi

 • Kako obračunati plaću za nepuno radno vrijeme?,
 • Što je plaća u naravi?,
 • Kako obračunati plaću u naravi?,
 • Isplata bonusa,
 • Oporezivanje bonusa,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Plaće po sudskoj presudi

 • Opća uputa,
 • Izvansudska nagodba,
 • Naplate plaća u bruto iznosu ovrhom od strane radnika,
 • Kamate,
 • JOPPD obrazac,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

3. MODUL: Obračuni dohotka s elementima inozemnosti, drugi dohodak, dohodak od kapitala i druge isplate 05.11.2019.
Predavačica: Mira Ognjan, mag. oec.

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Obračun dohotka s elementima inozemnosti

 • Obračun plaće za izaslane radnike u EU, zemlje s kojima RH ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju te za upućene djelatnike u treće zemlje,
 • Obračun plaća za osobe koje rade u dvije ili više država,
 • Radnici izaslani na rad u RH,
 • Isplata plaće strancu (nerezidentu),
 • Obračun plaće za osobu koja radi za stranog poslodavca,
 • Obračun plaća za zaposlenike diplomatsko konzularnih predstavništva,
 • INO-DOH obrazac,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Drugi dohodak, dohodak od kapitala i druge isplate

 • Ugovor o djelu, autorski honorar, ugovor o djelu umirovljenika,
 • Ugovor o djelu – nerezidenti,
 • Ugovor o djelu i autorski ugovor,
 • Drugi dohodak u naravi,
 • Naknada članovima uprave i prokuristima,
 • Isplate bivšim radnicima,
 • Računovodstveno praćenje dohotka od kapitala,
 • Isplata oporezivog i neoporezivog udjela u dobiti,
 • Isplata predujma dobiti,
 • Udio u dobiti iskorišten za povećanje temeljnog kapitala,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Druge isplate i radionica

 • Naknade učenicima i studentima na praksi – obračun i uplata doprinosa,
 • Nagrade učenicima na praktičnom radu,
 • Naknade za rad preko Student odnosno Učeničkog servisa,
 • Radionica – obračuni plaća na konkretnim primjerima,
 • Evidencija plaća kroz JOPPD obrazac,
 • Završna diskusija i rasprava.

4. MODUL: Naknade plaće u slučaju spriječenosti za rad i otpremnine 12.11.2019.
Predavačica: Dijana Ivanković, računovođa

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Isplata plaća i naknada plaće radniku na bolovanju

 • Naknada plaće za vrijeme bolovanja,
 • U kojim slučajevima radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju?,
 • Visina naknade za vrijeme bolovanja,
 • Dokumentacija za refundaciju bolovanja,
 • Primjeri obračuna plaće radniku za vrijeme bolovanja na JOPPD obrascu,
 • Isplata plaće kod ozljede na radu.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Rodiljni i roditeljski dopust

 • Uvjeti za ostvarivanje prava na rodiljne naknade,
 • Uvjeti za ostvarivanje prava na roditeljske naknade,
 • Rad s polovinom punog radnog vremena,
 • Plaće i naknade roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor, otpremnine

 • Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor,
 • Primjer obračuna naknade za neiskorišteni godišnji odmor,
 • U kojim slučajevima radnik ostvaruje pravo na otpremninu?,
 • Neoporezivi iznos otpremnine,
 • Isplata otpremnine prema Zakonu o radu iznad neoporezivog iznosa,
 • Neplaćeni dopust,
 • Završna diskusija i rasprava.

5. MODUL: Osvrt kod ostalih oporezivih dohodaka 19.11.2019.
Predavačica: Dijana Ivanković, računovođa

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Dohodak od obrta

 • Što je dohodak od obrta?,
 • Što je zajednički dohodak – kako se utvrđuje?,
 • Osnovice za plaćanje doprinosa,
 • Obveze vođenja poslovnih knjiga,
 • Porezne evidencije,
 • Primjeri vođenja KPI,
 • DOH obrazac,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Paušalno oporezivanje obrtničke djelatnosti

 • Tko može izabrati paušalno oporezivanje?,
 • Obveze kod paušalnog oporezivanja,
 • Plaćanje doprinosa paušalista,
 • Evidencije,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Dohodak od slobodnih zanimanja, dohodak od poljoprivreda i šumarstva

 • Slobodna zanimanja – prijava u Registar,
 • Propisane poslovne knjige,
 • Osnovice za plaćanje doprinosa,
 • Samostalna djelatnost umjetnika,
 • Poljoprivrednik – dohodak od poljoprivreda i šumarstva i prijava u Registar,
 • Umanjenje dohotka kroz godišnju poreznu prijavu,
 • Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – OPG,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

6. MODUL: Pismeni ispit u dogovoru s predavačima u prostorijama Verlag Dashöfera

Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za porez na dohodak" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashöfer
Draškovićeva ulica 49,
10 000 Zagreb

 

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi