CBA – Corporate Bankarska Akademija

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 19 sat(i)
EduCentar cijena:
1.061,78 EUR (8.000 kn)

Naziv: Princi consulting

Kategorija: Poslovna edukacija Kategorija: Tečajevi

Opis

Želite razviti uspješnu karijeru u bankarstvu i financijama?

Odaberite program koji odgovara Vašim potrebama i usavršite svoja znanja i vještine koji će vam pomoći na putu prema vrhu i u stvaranju uspješne kreditne institucije utemeljene na visokim profesionalnim standardima i etičkim normama ponašanja.

EDUKACIJA​

Kroz trodnevnu Corporate Bankarsku Akademiju usvojit ćete znanja i vještine za procjenu kreditnog rizika poslovnih subjekata, primjenom provjerenih tehnika kvantitativne i kvalitativne analize.

U suradnji s ekspertima iz područja bankarstva razvijen je specijalistički CBA SEVEN STEPS PROGRAM u kojem ćete saznat kako procijeniti ekonomsko – financijsku poziciju poslovnog subjekta, kako optimalno strukturirati kreditni proizvod, kako prepoznati ključne rizike i ublažiti ih kroz posebne ugovorne obveze, kako napisati kvalitetan kreditni prijedlog te kako se mjeri i procjenjuje izloženost kreditnom riziku.

Upoznat ćete se s osnovama održivog financiranja povezanog s okolišnim, socijalnim i upravljačkim utjecajima – ESG Faktorima.

Edukacija se temelji na teoretskom i praktičnom dijelu, pri čemu se koriste primjeri iz recentne hrvatske prakse.

Koje vještine ćete usvojiti?

 • ​Usvojit ćete dokazane tehnike za procjenu kreditnog rizika poslovnih subjekata
 • Naučit ćete koristiti i interpretirati ključne financijske pokazatelje stavljajući ih u kontekst specifičnosti grane djelatnosti, životnog ciklusa i okruženja u kojem poslovni subjekt posluje
 • Naučit ćete kako napraviti reklasifikacije financijskih izvješća kako bi dobili što realniju sliku poslovanja poduzeća te kako prepoznati tehnike kreativnog računovodstva koje mogu značajno utjecati na procjenu kreditnog rizika ako ih ne prepoznate
 • Naučit ćete kako pristupiti analizi poslovnog plana klijenta te kada i na koji način pristupiti korekciji poslovnog plana kako bi dobili što realniju sliku kapaciteta otplate kredita
 • Naučit ćete na koji način strukturirati kreditni proizvod, a da se potencijalni rizici za klijenta i kreditnu instituciju ublaže
 • Naučit ćete kako analizirati rizik poslovnih subjekata koji posluju unutar grupa povezanih osoba
 • Saznat ćete koji su najčešći covenanti (posebne ugovorne obveze) pomoću kojih se ublažavaju kreditni rizici poslovnog subjekta i transakcije
 • Usvojit ćete znanja i vještine koji su vam potrebni za napisat jasan i dobro strukturiran kreditni prijedlog s čime ćete značajno doprinijeti efikasnosti kreditnog procesa
 • Saznat ćete na koji način pristupiti analizi instrumenata osiguranja i što oni znače u regulatornom kontekstu
 • Upoznat ćete se sa sustavom klasifikacije plasmana
 • Saznat ćete koja su regulatorna očekivanja u pogledu uključivanja ESG faktora u politike odobravanja i praćenja kredita
 • I za kraj, usvojit ćete znanja potrebna za izradu kvalitetnog plana restrukturiranja kredita, regulatorne implikacije restrukturiranja (Forbearance mjere) i upoznati se sa sustavom ranih znakova upozorenja koji ukazuju na poteškoće u poslovanju

Kome je Corporate Bankarska Akademija namijenjena?

​​Corporate Bankarska Akademija namijenjena je osobama koje sudjeluju u procesu odobravanja kredita poslovnim subjektima, a žele imati širi pogled na kreditni proces i njegov utjecaj na poslovanje banke, financijskim analitičarima, specijalistima u financijama, reviziji i računovodstvu te vlasnicima i menadžmentu poduzeća.

Ovo je jedinstvena edukacija na hrvatskom tržištu jer objedinjava sve ključne aspekte underwritng kreditnog procesa koje svi uključeni u kreditni proces trebaju dobro razumjeti.

Rad u malim grupama – min. i max. broj polaznika je ograničen.

CBA SEVEN STEPS PROGRAM 

STEP I – Kultura rizika

 • Upravljanje rizicima – regulatorni okvir
 • Koji su ključni rizici u kreditnom poslovanju?
 • Adekvatnost kapitala
 • Kapitalni zahtjevi i rizikom ponderirana aktiva
 • Case study
 • Opća pravila o upravljanju rizicima
 • Sustav upravljanja rizicima
 • Strategija preuzimanja i upravljanja rizicima
 • Apetit za rizik
 • ESG Faktori – regulatorna očekivanja u pogledu uključivanja ESG faktora u politike odobravanja i praćenja kredita
 • Case study

STEP II – Kreditni proces

 • Kako uspostaviti efikasan kreditni proces?

STEP III – Financijska analiza

 • Obveznici javne objave
 • Obveznici podnošenja GFI za statističke i druge potrebe
 • Individualna vs. Konsolidirana izvješća
 • Analiza financijskih izvješća
 • Bilanca stanja u kontekstu procjene kreditnog rizika
 • Bilančne promjene
 • Case study
 • Dugotrajna imovina – što trebam znati i kako se procjenjuje?
 • Nematerijalna imovina
 • Utjecaj kapitalizacije troškova istraživanja i razvoja na račun dobiti i gubitka
 • Case study
 • Materijalna imovina
 • Što je procjena imovine?
 • Razumijevanje procjene vrijednosti imovine
 • Neto vrijednost imovine
 • Apsolutne metode vrednovanja
 • Relativna procjena i usporedive transakcije
 • Dugotrajna imovina – pogled iz perspektive procjene kreditnog rizika
 • Izazovi revalorizacije i prestanka priznavanja imovine
 • Životni ciklus nekretnina
 • Promjena vrijednosti materijalne imovine vs. kapitalna ulaganja
 • Definicija intenziteta kapitala
 • Kapitalno intenzivne vs. kapitalno neintenzivne djelatnosti
 • CAPEX za održavanje i CAPEX za rast
 • Projekcija CAPEX
 • Kako izbjeći uobičajene pogreške u procjeni CAPEX?
 • CAPEX – ključni zaključci
 • Case study – Pitanja za klijenta
 • Financijska imovina
 • Klasifikacija financijske imovine po fer vrijednosti
 • Umanjenje vrijednosti
 • Ulaganja
 • Kratkotrajna imovina
 • Novac i novčani ekvivalenti
 • Analiza glavnih kupaca
 • Zalihe i potraživanja – kako tumačiti trendove?
 • Dane pozajmice i ostala kratkotrajna imovina
 • Case study – pitanja za klijenta
 • Kapital i rezerve – što trebam znati?
 • Dugoročna rezerviranja za troškove i rizike
 • Ukupne obveze
 • Upravljanje radnim kapitalom
 • Neto radni kapital (NWC)
 • Račun dobiti i gubitka
 • Plan računa dobiti i gubitka
 • Koji su glavni generatori prihoda društva i trend
 • Analiza rizika koncentracije kupaca, tržišta i geografskog područja
 • Analiza strukture troškova
 • Amortizacija
 • Utjecaj amortizacije na RDG
 • Kako metode za knjiženje zaliha utječu na rezultat društva?
 • Bruto marža, operativna marža, EBITDA marža i neto profitna marža
 • Promjena u EBIT vs. promjena u poslovnim prihodima
 • Kamatno pokriće vs. procjena kamatno induciranog kreditnog rizika
 • Pokazatelj dividende
 • Peer analiza
 • Ekonomski ciklus i investicijski sat
 • Kreativno računovodstvo i reklasifikacije iz perspektive procjene kreditnog rizika
 • Reklasifikacije računa dobiti i gubitka
 • Novčani tok
 • Što nam govori novčani tok?
 • Novčani tok iz poslovnih aktivnosti
 • Novčani tok iz investicijskih aktivnosti
 • Novčani tok iz financijskih aktivnosti
 • Pokazatelji poslovanja
 • Pokazatelji profitabilnosti
 • Pokazatelji novčanog toka
 • Fundamentalna analiza
 • Case study

STEP IV – Kako izraditi kvalitetan kreditni prijedlog?

 • Preporučeni sadržaj kreditnog prijedloga
 • Sažetak
 • Podaci o društvu/grupi i menadžmentu
 • Poslovni model društva/grupe
 • Granska analiza
 • Financijska analiza
 • Primjer komentara financijskih izvješća
 • Step by step analiza
 • Pregled kreditne zaduženosti
 • Poslovni odnos s bankom/grupom
 • Poslovni odnos s drugim kreditorima
 • Obrazloženje zahtjeva
 • Rizici i faktori za ublažavanje rizika
 • Na što obratiti pažnju?
 • Grupe povezanih osoba i velike izloženosti
 • Odnos kontrole
 • Osnovni indikatori gospodarske i financijske međupovezanosti
 • Velike izloženosti – ograničenja i monitoring
 • Izloženosti prema središnjoj državi
 • Case study
 • Covenanti – posebne ugovorne obveze
 • Case study

STEP V – Komercijalni krediti za poslovne subjekte

 • Analiza potrebe za zaduživanjem
 • TOP 10 razloga nedostatka likvidnosti
 • Analiza trenutne ekonomsko – financijske pozicije
 • Kako izračunati potrebu za financiranjem?
 • Strukturiranje optimalnog kreditnog proizvoda
 • Vrste kreditnih proizvoda i ciklus gotovine
 • Koji je pravi razlog zaduženja – kako to saznati?
 • Kreditni proizvodi
 • Modeli financiranja
 • Krediti
 • Faktoring
 • Garancije
 • Pisma namjere
 • Eskont mjenica

STEP VI – Kako prepoznati krizu u poslovanju društva?

 • Kako prepoznati glavne izvore kriza u poslovanju društva?
 • Četiri faze krize
 • Monitoring aktivnosti
 • Naknadno praćenje poslovanja klijenta
 • Sustav praćenja ranih znakova upozorenja
 • Negativni simptomi
 • Štetni događaji
 • Akcijski plan i strategija banke prema klijentu
 • Kada je vrijeme za prijenos u Workout?

STEP VII – Kako se mjeri i procjenjuje izloženost kreditnom riziku?

 • Klasifikacija plasmana i proces klasifikacije plasmana
 • Rizične skupine
 • Kreditna sposobnost dužnika
 • Adekvatni instrumenti osiguranja
 • Status neispunjavanja obveza
 • Nepriznavanje kamatnih prihoda i prihoda od provizija i naknada
 • Specifični ispravci vrijednosti za kreditni rizik (SCRA)
 • Prodaja kreditne izloženosti
 • Restrukturiranje
 • Stečaj
 • Ostale naznake vjerojatnosti da dužnik neće u cijelosti podmiriti svoje obveze
 • Opća pravila restrukturiranja
 • Mjere restrukturiranja (forbearance mjere)
 • Ponovna procjena izloženosti
 • Izvori podataka
 • Case study

INHOUSE​ I INDIVIDUALNE EDUKACIJE

Za pet i više polaznika iz istog poduzeća organiziramo inhouse treninge. Isto tako, prilagođavamo programe Vašim potrebama kako bi vam se sredstva uložena u edukaciju isplatila i osigurala maksimalan povrat. Za uvjete inhouse treninga pošaljite nam upit.

Predavači

Kroz Corporate Bankarsku Akademiju će vas voditi predavači Ana Vrbošić i Danijela Princi Grgat koji imaju bogato poslovno iskustvo u bankarskom sektoru u procjeni kreditnog rizika (15+ godina iskustva rada u Privrednoj banci Zagreb, jednoj od vodećih hrvatskih banaka) te značajno iskustvo u donošenje odluka o odobrenju kreditnih proizvoda.

Bogato poslovno iskustvo naših predavača uključuje analizu kreditnih zahtjeva i složenih kreditnih transakcija društava koja posluju u trgovini, hotelijerstvu i ugostiteljstvu, prerađivačkoj industriji, poljoprivredi, građevinarstvu te strukturiranju projekata stanogradnje, složenih transakcija projektnog financiranja u području obnovljivih izvora energije i cestogradnje te sudjelovanje u due dilligence 4 banke u regiji u procjeni kvalitete kreditnog portfelja.

Iskusni predavači pomoći će vam svojim savjetima kako uspješno uskladiti očekivanja i potrebe klijenata, apetit za rizik kreditne institucije i regulatorne zahtjeve.

Lokacija

Hotel The Westin Zagreb

Datum

26. – 28. rujna 2022.

Prijave: do 20. kolovoza 2022.

Trajanje

od 9:00do 15:30  (19,5 sati)

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Za precizniji odgovor unesite Vaše podatke

Klikom na gumb za slanje dajete izričitu privolu za prosljeđivanje Vaših podataka edukacijskoj ustanovi

Educentar koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.